Skip to main content

Full text of "Chaṛ nerboghakan i Surb Koysn Mariam"

See other formats


Շօս^հ 7հւտ ւտ ձ Ճւ§ւ1ձ\ շօբյ օք ձ ^x>օ1^ էհՁէ ատտ բ^^տ^^V0(3 քօք §շոշքՁէւօոտ օո ԱհքՁքյ տհ^1V^տ հշքօրշ ւէ ատտ շա–շքս11>՛ տշՁՈՈօւՅ հյ Օօօ§1շ ձտ բա-է օք ձ բքօյշշէ 

էօ տՁէտ էհտ ՚^օք1Ա՚տ եօօէտ ս^տ^0V^^^Է|1^ օււ1ւււշ. 

1է հՁտ տս^V^V^(1 1օո§ շոօս^ էօէ էհտ օ)բ>ւ՝ւ§հէ էօ ^xբ^^^ Ձոմ էհշ հօօէ էօ շււէշք էհշ բսհ1^^ ԱօաՁւո. ճ բսէ|1^^ ԱօաՁւո եօօէ ւտ օոտ էհՅէ ՚^ձտ ո^V^^ տսհյշշէ 

էօ օ)բ>՚քւ§հէ օէ ՚^հօտտ 16§յ1 օ)բ>ւ՝ւ§հէ էտաւ հՁտ ^xբ^^^(3. \\՚հշէհշք ձ հօօէ ւտ ւււ էհշ բսԵԱշ ԱօաՁտ աՁ>՛ V^^>՚ օ)սոէէ>՛ էօ շօսոէքյ. ԲսհԱօ (ՅօաՁւււ հօօ1էտ 

316 օսք §Ձէ6՚^Ձ>՚տ էօ էհշ բՁտէ, ք6բք6Տ6ոէւո§ 3 ՝^6Ձ1էհ օք հւտէՕք>՚, շս1էսւ6 ՅոԱ էոօ՚^ւտԱ^տ էհՁէ՚տ օքէտո ԱւքՏշսԱ էօ ս^տ^ՕV^^. 

\1Ձւէտ, ոօէՅէւօոտ ՅոԱ օէհտէ աՁ1§ւոՁԱՁ բքտտտոէ ւո էհշ օքւ§ւոՁ1 Vօ1սա^ ՝^ւ11 ՁբբտՁք տ էհւտ Տ16 - յ քտաւոԱտք օք էհւտ հօօէէ՚տ 1օոջ յօսաշյ քրօա էհշ 

բսհԱտհշք էօ 3 ԱհքՁքյ 311(3 քաՁ11յ էօ յօս. 

ՍՏՅՏ6 Տսւժ61ա6տ 

(յօօ§1շ ւտ բաս(3 էօ բՁէէււշք աւէհ ԱԵքՅոշտ էօ ճւ$ւճշշ բսԵԱշ ԱօաՁւո աՁէ6ք131տ յոԱ ւոՁէտ էհտա ՝^ւԱ61>՛ Ձշշ6տտւԵ16. ՐսԵԱշ ԱօաՁտ եօօէտ ե61օո§ էօ էհշ 
բսհԱշ 311(3 աշ Ձէշ աշքշ1յ էհշւք շստէՕ(1ւՁոտ. Ի1^V^^էհ^1^տտ, էհւտ ՝^օքէ ւտ ^xբ^ոտ^V^, տօ ւո օէճշէ էօ էշշբ բ^0V^(1^ո§ էհւտ էտտօա՚է^, ՚^տ հ^V^ էշէճո տէշբտ էօ 
բքշ\՚շււէ Ձհստշ հյ շօտտշքշւՁ1 բտքէւշտ, ւււշ1ս(3ւււ§ բ1Ձշւււ§ 1շշհւււշՁ1 քշտէրւշէւօււտ օււ ՁսէօտՁէօՅ գսշքյւււջ. 
\\՚շ ձ1տօ ձտ1^ էհտէ յօս։ 

+ \էօհտ ոօո–շօտտտրժՌ1 ստտ օքէհտթտտ \\՚շ (ՅշտւջոօՅ Օօօ§1շ 6օօ1^ ՏշՁքշհ քօք ստշ հյ ^11(Յ^V^(ՅսՁ1տ, աւձ աշ քշգսշտէ էհտէ յօս ստշ էհշտշ քւ1շտ քօք 
բշքՏՕՈՁւ, ոօո–(^)աա6քշւՁ1 բաբօտտտ. 

+ Խք^^^ոխէ^ո օսէօտատճ զստւյաջ Օօ ոօէ Տ6Ո(1 ՁււէօտՁէօՅ գսշէւշտ օք ձո^ տօէէ էօ Օօօ§1շ՚տ տյտէշա։ Մ յօս Ձէշ շօււ(Յսշէւււ§ քշտշՁքշհ օո տՁշհւոշ 
էքՁ1ւտ13ճօո, օբէւշ31 շհՁ1Ձշէ6ք ք6(^)§ուճօո օէ օէհտէ ՁւտՁՏ ՚^հտէտ ճըըճճճ էօ յ 1ձ1§շ Ձաօսււէ օք էշxէ ւտ հշ1բքս1, բ1շՁտշ շօււէՁշէ ստ. \\՚շ շււշօսքՁ§շ էհշ 
ստտ օք բսԵԱշ (ՅօաՁւո աՁէ6ք131տ քօէ էհտտտ բսւրօտտտ ^աճ ա.ճ՝^ ետ Յե16 էօ հ61բ. 

+ ^աոէաո աէոհսէԽո՚ՀԽ (յօօ%\՚շ "՚^ՁէտոոՁւէ" յ՚օս տտտ օո տՁշհ Տւտ ւտ 6ՏՏ6ոէւՁ1 քօր ւոքօքոււոջբշօբ1շՁհօսէ էհւտբայշշէ ձո(3 հշ1բւոջ էհշա \\ոձ 
Ձ(3(1ւէւօոՁ1 աՁէ6ք131տ էհւօս§հ Օօօ§16 Տօօէ ՏտՅւշհ. Ր16ձտ6 Ճօ ոօէ ^^աօV^ ւէ. 

+ ^■&&/ւ (1 1տ^ռ1 \Vհ^էՇVՇ^ յօսք ստշ, քշտտաետք էհՁէ >՚օս 316 ւ«տբօոտւե16 քօէ տոտաւոջ էհտէ ահտէ յօս Ձ16 (1օւո§ ւտ 16§յ1. Օօ ոօէ Ձտտսատ էհՁէ յստէ 
հշշՁստշ աշ հշսշVՇ ձ հօօէ ւտ ւո էհշ բսեԱշ (ՅօաՁտ քօէ ստտէտ ւո էհշ Սուէ6(1 ՏէՅէտտ, էհՁէ էհշ ՝^օքէ ւտ յ1տօ տ էհշ բսե1ւշ է1օաաո Խ ստշւտ ւո օէհտէ 
շօսոէոշտ. \\՚հշէհշք ձ հօօէ ւտ տէւ11 ա շօբ>ւ՝ւ§հէ V^^^^տ քաա շօսոէէ>՛ էօ շօսոէէ>՚, ճոՃ ՝^շ շձո՚1 օքքտէ §ա1(1ձոշ6 օո ՚^հտէհտք ձո>՛ տբտշւՏշ ստշ օք 
ճո՝^ տբտշւՏշ եօօէ ւտ ձ11օ՚^6(1. Ր16ՁՏ6 ճօ ոօէ Ձտտսատ էհտէ յ եօօէ՛տ ՁբբտՁքՁոշշ ւո նօօ§1շ Քօօ1է Տշտքշհ տշտոտ ւէ շձո հշ ստօՅ ւո Ձոյ տտոոշք 
Ձո>՚՝^հ6ք6 ւո էհշ ՝^օք1(1. €օբ>ւ՝ւ§հէ ւոքքւո^տատոէ ԱՁեւԱ^ շյո ետ գսւէտ տ^V^^^. 

ՃԵօսէ 000^16 6օօհ Տ69ք0հ 

(յՕՕ§1շ՚տ աւտտւօո ւտ էօ օդձո\ւշ էհշ ^VՕ^I(3'տ ւոքօաւՁէւօո ձո(3 էօ ւււՁ1^շ ւէ սու\՚շքՏՁ11յ Ձշշշտտւհ1շ ձո(3 ստշքսԼ Օօօջ1շ 6օօ1^ Տշ^քշհ հշ1բտ ո։Ձ(Յշքտ 
(3^տ^ՕVՇ^ էհշ աօք1(3՚տ հօօէտ ահւ1շ հշ1բտ§ Ձսէհօրտ ձոձ բսհԱտհշրտ քշտշհ ոշ^V Ձս(3ւշոշշտ. Vօս շձո տշ^քշհ էհասջհ էհշ քս11 էշտէ օք էհւտ հօօ1^ օո էհշ ^Vշհ 

Յէ |հէէ)3։//հօօյ^տ.ցօօց16.շօա/| ւ™է1ե,ՇօՕ՚^1շ ՝*««;^ււ^>՛ ւ™է1ե,Շօօ՚^1շ ւ™է1ե,ՇօՕ՚^1շ I ,Շօօջ1շ ւ™է1ե,ՇօՕ՚^1շ ւ™է1ե,ՇօՕ՚^1շ օւտօօհտօ թձտտօաւօօ տտ^ւ-ւտտա^ ^տտօայշ ւ«^ւ81^ >;><տ< ֊ ճա> ՆԵՐԲՈՂԱԿԱՆ 0,3«™է16,ՇՕՕ՚^1շ ւ™է1ե,ՇօՕ՚^1շ ""՝""՝^աոօքաօաօ,ս ււաառ օւտահտօ Րձտտտաւօօ 

ձՆՆՃ 

տօաոօ 
0« Տ. նՈէՕՕՈւՕ 0« 11«Ո66» 

օօոօււէ օէււ» օաէտ* »«»ւքււ» օս ոա ն(ւս ատոքսշւօււք սքօուոատո /,6օ. \՚ՔՏ1521.\ - Տ. Լ.\22*1(0 
1904 0,3«™է16,ՇՕՕ՚^1շ ^ / 3^7յ՚–1 ՚եՅ֊Յ– 0,3«™է16,ՇՕՕ՚^1շ ճա> ՆԵՐԲՈՂԱԿԱՆ ՍՈԻՐք ԿՈՑԱն մԱՐԻԱԱ 

Գ ՐԵԱԼ 

«ԼԱՐԴԱ^եՏԷ 2ս8սՍՏսVա88 ե1(եՂէ8հՈ6 
ՏծԱԱւ. հ ԼհՏահ ԻՏԱԼԱԿԱէ, 

հ ւքէւհԹԱՐԵԱՆ ՄԻԱՆ8ԱՆ8 ■ԼԵնԵՏԻււ - «• ՚սււտււր 

1904 0,3«™է16,ՇՕՕ՚^1շ ւ™է1ե,ՇօՕ՚^1շ ճ 7Տ 

տ^ա՚ւտտւաօ ս օւօաօտօ ւ>(ա7տոօտ ՈՕ X. օտտ Ր611 ճյսւօ I)IVI^օ 

Նձ օնատ.\ ա ՕՏ1Տ70 

ցսստքյ^ բտա^ րսւաււօ.\շւօի(ււ; օտւ Րճ^քօաւօօ 

տօաււօ 

նէւ 8»ււէօ ւ՚«օո( նոէնօաօ օ« «էՈքնհ 

օօո՚օ«տ ստււ^ օաւտտ.\ ճտտւտ^՛^ 

IX օւտ՚օտտ 

1)ՔԼԼ;1 տւճսօՒտ՚տճ \ւճ1)ճճ տ օատւ՚օ .\Ղւտ™օ սա 

0.\Լ1;,\1է>1ՏՏՕ II» ււ^ԼԱ^Օ Ո(Ճ1)07Ո) 

՚տ՚տււձ ք.\ւտոտտաճ օշշճտԻեՀճ ստււտ քտտւտ 

ստւ օաաւսս €1Հ(յս.\^ւ՚տտ.\«ւօ 

ււա.Լ;\ նաա.\հ.\շւօՀէ։ 1)օ(ւ>ւ.\ոօ.\ 

սքլւ՛ ատւճօօւճ՚Րճ օօտօքշւօՒքք 

I >ա։<ճ01 >ււՅՕ«ո՝.\ւււտււ 1)1 տճտ լճ/2ձ«օ ա \ե;^է։շս 

Շ(Թ՛ շտւատ տո ձքէռւօ օս^ո 

0ՏՏՏէ)ՍՔՏ71ՏՏա1 տո Ս>11Լ1ՏՏ1111 

ք ա Ի՛ 

/4^^(յ ԱՏԼ ՏԱ1Տ0«Տ 1904, 1)10Տ\ա1(Տ 8 քշօէ16,Շօօ՚^1շ 0,3«™է16,ՇօՕ՚^1շ ♦ ԵԶ 

ՍՐք՝11ՏՈ.ն Ե|> ՎԵՀԱՓԱՌ •(>ԱՀԱն|լ8Ա«1եՏԻԳ ՊԻՈՍԻ ժ. ու՝ ԱՍՏՈ|>աքԱ6ԻՆ 0<|–ԱՆ1՝ԱԿ Ո հ|>՝ԵԱ|Ո> 

ԵՒ լ|–|>Ան1հԼի ԻԱ՚ԱԱՏ||1>|»եԱ||՚(> ԱՈ-ԱՏ՚նՈՐԳհՈ 

նԿհ՚ԱեՕՒՈՑ՚ւ, ՔՐԻՍՏՈՍԻ 

ՏԱՌ0.«1"՚1.Ո ԶԱ6Ա ՀՐԱՏա՚ԱԿՈ1>Թ|՝Ւն նեՐ|>Ո՚|.ք|,|֊ 

ԳՐեԱԼ 

3> «ւ՚ւ՚ււտ ձէւյ՚ւէ^ 1ւ.ւ"1"*ւււ՚ւէ \ւււ.յ՚՚ե՚>ւ1Այ)*յւ8 

ՎԱՐԳԱՊԵՏԷ ՀԱՏԱՍՏԱՆԵԱՕ» ԵԿԵ՚ԼԵ5ՒՈ6 

I– ՊԱՏւ՚հ 

ՏԻՐՈհՀԻՈՏ ՄՕՐ ՚քքԻՍՏՈՍհ ԱՍՏ||Ի)քՈ6 ՄեՐՈ6 

ՊԱէՏ՚էԱնւ՝ *« 

ՏԵ՚ԱԵա. Ի ՀԱ6 ւ՚ա՚ւ՚ԱՌՈՑ «ԻՏԱԼԱԿԱՆՆ 

Ի |՝ա՝Ե(՝ԱՕՏ ԱԻՈԻՐ ՀԱՆԳլ֊ՈԻ 

61"ՍՆԵՐ|յԱԿ «ՈՐեՍ-Նւ– 

Հ Ր Ս.Տ ԱՐ ԱԿ Օ՚ԱՆ –ԼՃՌՈՕ ՀԱԻԱՏՈ8 

ԱՆԱՐԱՏ 8՚ԼՈ1>1»եՍ.Ն 

|Ո»1՝1>ԱքհԱՆՄԻԱՆյ1ՈՒՆ*ՈՐք–Ո6Ն՚ԼԱՏԱք՚ՈԻՎ.եՆե8ԿՈ8 

էՆՈՐՀԱԿԱՍւհ ՍՐՏԻՒ եՒ ՀՈԳԻՈՎ 

աքԵՆԱ|"ՈՆԱ(՚Հ 6ԱՐԳԱՆ0–(1 

ԸՆծԱՏԵՆ 

8ԱԱ1՝ ՏեԱՈ-ն 1904, ԳԵԿ$|)1Ո՝.հՐ » ւ™է1ե,Շօօ՚^1շ ««էւեյՇօօ՚^ւշ ՏIէ6VI ՕՏւտյ^ւ 610ն11^Ոն1 ՏՍԼԼ՚ՃՍ7011Ք ՕՔԼ ՐԱՔՑՔւ^^Տ 1»ճ1յՏ611Ա00 ՕՐՕք^ՕՈՕ ՀՅՐՕթհՅէշւ Ւ;Յք6(յհ6ՈՏ6 Ո30դ«6 Ո6Ա՚&ՈՈ0 951 
Ժօ11՝<՝քՅ, ՕՈՏԱՏՈՅ, Ո0110 բքՕ\1Ո01է1 ձշ՚\ Ա0Տ(1սՈ11է (16Ա՚.՚\ՈՈ(է– 

աՅ, ՕոօոէոԽ. Տսօ րՅ(1ք6 քււ Շօտքօօ ւ1 ՕրտոԺշ, օտւաւօ ՏՇՈէէՕքՑ 
6^^^6Տ^^տէւ^օ 6 V^տ^^)Vօ ճւ ճոշ^VՏ2^&. 1^օ1 տօօօԼօ (16օւաօ 
6քՅ շ61օ1)Ր6 ր6ք քտտՅ, (11 տտոէւէքւ, ոօո ատոօ օետ (11 ժօԱոոՅ, 
ւ1 տօոտտէք™ ւ1ւ էՎ&քՏք^հ, օV^^ քս օ<1ոշտէօ նքօքքօւ՚ւօ ոտ11յ տայ, 

էտռՔՐՅ 6էՈ, ՏՕէէՕ 16 ՕււՐՏ Ժտ1 V&16ռէ^ <1()էէՕՐՕ ՃՈՅՈ13. 1ո 

տշքւաէօ 6՞1ւ (1^V6ՈI1օ արահքօ (1611& շօաւաւէ<\ (161 աօոտտէտրօ 
8ս11օ(13էօ, 6(1 ւո էսէէօ ւ1 օօրտօ է1օ11տ ՏԱՏ V^^Ց 81 աօտէրօ V^- 
ք^ւոէոէ6 ւոհաւաւՅէօ (11 »ւոօք »1^V^ոօ, 6 ճօէտէօ (1՚«ո& տյ– 
լ)16Ո23 րւԱ <;61(՚տէ« օ1ւ6 սոաոՁ., Ա տօտ'10 շհ6 ռօ1 V6Ոէ^9^աՕ 

ՅՈՈՕ (1611է1 ՏԱՅ \1է& €0111րՍՏ6 ԱՈ (11\՜0է1տՏ11110 ՐօռԱ116էէ(ՈՈՕ 

տօյո՚դ է1 Օոոէւշօ ժ^ք Շտւէա. Ս՞Ա տւ տօտէրօ սո ւո^տյյոօ 
38Տ31 խս (61100 (11 էսէԱ ^՚Ա տԱո Յշոէէօո օօռո»շւօո&Ա 

€ՕՈէ0տ1)ՕՐ31161, էՅՈէՕ րՕՐ 1՚60Շք1 16112.1 ւՏէ^Աօ Տէւ16, էԱէէՕ ՏԱՕ 
րքՕբՈՕ, զԱ&ՈէՕ 1)6Ր 1՝616\՚3է622& (161 81101 ՇՕՈ06էէ1 V6^^- 

տ6ռէ(% տսեԱաւ. 

քրտ 16 օր6Ր6 ր^օք^^Vօ^^տտ^ա6, շհտ դււ6տէօ տտոէօ քւսէսՐ6 

01 13Տ01Ո, 6 0հ6 1& 0ԱՐ&՚/11 (1|1ւ^(.՚Ոէ1 6 |«6էՕՏՕ 1113111 (11 0Օբ1Ցէ1 
01 էՐՅ,ՏՈՈՏ6Ո1, V6I1(^I)Ո"յ &ԴռՕ\՚0ք316 1116ՈէՅՈ16ՈէՕ 1Ո բՈԱւՕ 
1Ա060 Խ ՏԱ6 ՏՕՇԴ՝€ ատցԽ, 0ՑՏ13. ԱՈՅ Տ6Ո6 (11 110V^,Ոէ^^^ՈզսՕ ւււօօԵ^՚Շօօւ^1օ օք&շաու, շհ6 տօՅէ^^ոօ &ր6Րէ&տ6ոէճ 1՚&օսէւ8տ1տօ տսօ տբւրւէօ 

էօօ1(1ք^1(;օ. 86^110110 &116 ։^օՇք€ հւԽցւտ \ Բռռտցհ-ա, ք^^. ւ 
ղս311 ղսօււս տօրր» 1» ^օ^է^տտ^III^ \՚6ք^1ւ16, էր&ժօէէՁ, ()ձ ոօ1 
սՐՅ ւռ ւէո11ճոօ, VՁI1է» տս1>11ւաէձ ճւ օօոշօէէւ, 616^,՚^ռշ^, ժւ 
քտրքօտտաու 6(1 սռօ տէււտ աօԱօ քւօոէօ. 

Ասօտէս Տէ1ոէօ 03,ոտտււււօ V^ռ6^^է^8տ^Iոօ ք^օ. \ շօոռՅ,շւս֊ 
ռ^1^, 6(1 սոօ (16ւ (1օէէօհ ր1ւ1 ցքտռճւ տ տՁոէւ Ճ611ձ, ՇհւԸՏՅ. 
քւոոէ՚ո», ւււօք1 ոօ11տ ՏԱՏ 6էս. ժւ 60 &ոա, 6 V0Iտ6 տօրօԱօ ոօ1 
տսքւժէ՚էէս ^օոV^ոէօ (1ւ Հտրտքւհ, 0V^ տւ \էձէաու ԱՈԸօէճ \ա տատ 
էօսւետ, էրյւժւշւօո&ւտճոէ6 աստէՐճէ^ (1ռ1 շօոոՅ,շւօոքւ1ւ ա (]6VՍէ^ 
V^տ^է^էօ^■ւ, րտր սո օօրցօ ձւ ձւտռւ տտշօԱ, է1ոօ &ւ ոօտէհ ^ւօաԼ -•»֊>•*•<-«•- ւ™է1ե,Շօօ՚^1շ օւտօօտտօ Րձււտտաւնօ ՃԱՌ ՆԵՐԲՈՂԱԿԱՆ 0,3«™է16,ՇՕՕ՚^1շ ^^^^^ատ^աատ^^^ւ^ '^ հձ տ աօ1էւէսճւռւ ճտԱտ տօեւտւ–© ձ6§1ւ օւճւռւ Ե68,է1 , 

է^ՕՕՈ աս1է1ք0ՈՈ1 8Տրք68310ս1 Ճ1 1օճ6, ՕՈՕւ-^ՈՕ, ր61 

ա6220 ճւ սո1օո6 Ճ1 տբւրւէս31ւ մ6Տ1ճ6Ո, 1» թք1ա& 1սօ6, 
օհ6 ճծ, բոոաթա 3.11՚6տւ8է6ոշ։& ճ611օ օրօքւէսքՑ; ցՃ ձ. 8ւա1– 
11էսճա6 ճւ էրօաեօ, ճւ 06էւ6 6 Ճ1 Արբ, օհ^ օօատսօ– 
VՕՈՕ 11 ^սօ^6, 1օճՅռօ ա Խէ1^1Ձ, 11 Տօաաօ Քօօ61տօ 

Ո611& 1Ա06 աՕ006ՑՑ1եւ16. Տճ 3,11(1 10ք0 հ6Ո6ճ1շ10Ո6 \՜6ք80 

11 աՅ,§ո1հրՀ) քՃ սո1V6^Տ9.16 ք^էէօ^6, յւսէօւ՚6 (3^11յ, օր63,– 
210Ո6 1ո6քքՁ,Եւ16, թՐ8ոճօոօ 3 աօէ1VՕ Ճ1 §1օէաօՌ2ւօււ1 

Բ61՛ ^6Ց36Ո2^ ճ61 ^^6^էՈ^6 1՚8Ց1տէ6Ո23 ճք՚ււ^ 0ք63էԱք6. 

01ծ V^6Ո6 օօոտէ&է&էօ ճ& գս61 (Յօէէօ V8^^ճ^^օ : « Ճ1- 

10Ր0հ6 էսէէ6 զԱ68է6 0098 քսէՕՈՕ Ճյ ա6 ՕՐՔՅէՕ, 1© 
80հ16ք6 ^6^11 63է;ք01է1 ճ6§11 Օք61ո1 ճ61 հ6Ձ,է1 ա1 ե6Ո6– 

ճ1տ86ՐՕ Ց0տա8.ւո6ոէ6, 6 էսէէ1 §11 ՅՈ§օւ1 ա161 ա1 1օ– 

ՕէՅ, 86 11 ՏւյԶ;ոօւ6 V16Ո6 եքոօճնէէօ ճ& §1օո6օՅ,– 
էօո V^1օ^1 6 ^^8բւ6ռճ9ոէ^ 3 տատտւ է11 քոօօօ, Ճռ աօտ– 
86ւ§Տ6Ո 80^Vօ1^յ1էւ, Ճա \ւ\՚^ււճ տբ1քւէււ&11 ©ճ ւոճ616Եւ11, 
(96եե6ո6 63տ1 816Ո0 811թ6ք1օրւ & ոօ1 աքւա1 բ6^ թ091– 

210116, 6 816110 1՜»ՏՏ^ Տ600ոճ1 (36113 1Ա06 թՈաՅ, թ6քծ ւււօօԵ^՚Շօօւ^1օ |^(1Ի1ՈԱ^ Ր՚՚^ԲՐց գսււ>քլց էրքա՚նկօւցն պաօէՈւաւսիրէր% 
բբւրսւրեօոէ^ ռաեիւ^ գռյեսօէի պսկպք^ւսրէւսն ե1^առ 
Գ՚ՍԻյ՝ ի ԿԻյ" Ւ՚"^հ ըղձաձայ՚նօւթեաեց. և որպէս փռ^ 
զ՚"1ք սւաւղդք Լ ,քնարիւք զգսԱսւկաէւ ռրսէի չսւրժեալ 
զգորժր՝ զգէրազասօեսէքհ ի է՚Ա" սւեւ1ԽււէՈէց ռւրաիւու^ 
քժ-եէսսի վեուսգրուաււռ1^ I իւ ււաւեՏսւռ է1էոաարտուԱ–եաււԱ 
Հրւսշ$ււգռր1Ւ սււք1րհաւսւոեղծ^ ւոէրուքժիւ^ օր^^եւու1՝ աաօւ. 
ճառ փաօօսբանոէ-թես^ իակոլքժէա՚Ն Հասօէչքէե զ^սէստուա^ 
ժոռս սււյւույւ գուուԱիէՅէ, ոոպկս Ա ճչաււրիօէե թսւև Տ"՛–֊ 
ցսւնէէ ի սսէեղժւսՆերէ խէձ գւաւ> 11էմ1քեօւ1եէ Բ՚՚Աք ՚ւօբւսկ 
գասոլքք եր^անկացե օր^էցքւն ղիս մեձաձաւե^ և ամ^աՐւ 
՚^րեշաակք իյ՝ դՎեցի ղիս։ քքւ. սւրգյ էիք^է Հրւսփսւքշ և. երւսգւ^թսւցն փաււսւբան^ 
չգբք վերնսւ^ււիչ պսւսէգւաւ1սււ.որգօ^ Հսգիանիւքժ Լ սիէեղ^ 
ձ-ԱւկաՆ կեք4գյօեեգքն %ւս օբՀէւսւբսւ^ի^ Լոբ թէսլէսէ և%ւքռօէ 
վեկ ե% բ%ակա.թե.սյխ կայից սսէոբիցս^ և ՚նչսյլ եբ^ 
կբ-բգ՝ չսւսղք սււււսքնսյ՚ն , ս,յլ սակախ յսյմ– անաեսաբաբ ւււնՕԵ^՚Շօօւ^1օ 16 

6981 Յօոօ 8.էէւքւէէ1, օօո ա6Ոէ&է& Խէւշւտ, V6^8օ 1» հսօոքլ 
Ք896Ո2Ռ ճ61 ՚7^6քեօ 9006190, ՕՕՈ սււ՚1աբւ^ոէՑ, 1ո\դտ1ե116 : 
ք 1». Տ8,ռէ^ I)^V^աա, Ճյ. 1օա ՔՅ^ււէքւէքւ, ծ աւՑՕՕտէՅ. 8. 
1օրօ մ՚ւա» ճւտէօոշՅ. 13,քտհւ^1ատ, մ՚սո էէ&աշշշօ տ-ա– 
թւօ, 6 ճ» ^տւ§^ ճ՚սռ ւոէտո^օււօ ©էտաօ), զս&Խ օ&ռէօ 
Ճսոգս6 թօէրե աքւ1 տ^^^V6^տ^ ^օոV6ո^6ոէ6ա6ոէ6, &Տա6 
ճւ §1օո6օ»է6 6 ճւ օռօՐՅ.Ր6 օօո 1օճւ 1ո աօճւ (ՅօVսէ^ 
գս611», օհօ օօոէ6ոո6 տօէէօ 11 է6էէօ է6Ր16ոօ ւ՚ւոօօա– 
բր6Ո8ւեւ16 տ§;ե 8յւ§61ւ, օե6 ^ՈVօ1^6 օօ1 16§3ա6 ճ61 
օօքթօ 96Ո8ւհւ16 ւ՚ւո6քքքւեւ16 ձքէւ Տ61քւ6ա, օհ© ոսէքւ օօ1 
13,էէւ6 ՃտԱց 8Ա6 աՅ,աա6116 ցս611օ օհ6 ոսէ^^ ^11 օրճաւ 
3.ո^61ւօ1 1* ; զսՑԱտ., օհտ քո բ61 տսօ օՕքթօ Ա ^^^6էէ^.^x^ւօ 
8,Iւ՚IոV^տ^հււ6 6ճ 11 9&1օո6 €ւ1 ]VI^.§ո^6օօ, 11 էտհօա&օօւօ 

ց1 ՏւջՈՕՐՑ 6ճ ւ1 թ&ճ1տեՕՈ6 յԱ& I)^V^Ո^էե , 11 Ո3,թթ0 
(13, հ616 Ո61 ե8.Ո0հ6էէ0 1ոՕՕՈ–Աէէ1եւ16, 11 Տ^ՈէԱՅ^ՈՕ ՃտՃՅ, 

բսր1էծ. 6 ւ՚Յձհտրջօ ճ611& օ&տէ1էծ, Ա էւբօ թ^^ա1է1V0 ճօաւ 

տւտւաէծ 6 1՚686աթ10 ճ611Տ. ե6&է1էսճ1ո6, 1ւ1 0Օ8& ճւ 
Ո0326 աճ18801սեա ճ6110 8թ090 Տ6աթ1է61Ո0, 1՛ Ձ.հ1էՕ210Ո6 

Ճ6118, Vօ1օոէծ. Ճ611յ, I)1Vա^էծ, աօքՑ&է&յ՛ յք6աւո6ՈՕ 16 
տօհ16Ր6 ճ6@11 8,ո§611 տէ6տտ1, օեք աոտ1շ8յւօ 16 1օճ1 ^11քլ 

I)^V^ո1էծ., ՈՕՈ 088,Ո0 Ժ1 բօէտւ 0ՈՕ1&16 ցԱԹՈէՕ Տ1 է36V6 
ԳԱցԱՅ., 0ե6 6 8էւ9.էՅ, (1օէ&է& Ճ1 8ւ §1օւ1օ96 §ք&շ16 ) էՕՈէՕ 

ա6ոօ թօւ 1'սօաօ էտո՚օոօ &, աւՅԱքէւ տճ 8. թքտօ ճ՚սստ. 
եօօօ* օօէբօՐ6& 6 Ճ1 ՇԱ1Ո1& ձ&1 ոօտէրօ 61«ա6ոէօ քօր– 
աՅ,էօ ժ8.11տ բօ1V6^6. 1՚օ1օհ6 1)68Տ& 1ոէււռ860&ա6ոէ6 81 
է^ՕV^, տսբ6ք1օէ6 տ. ղս&1աւզս6 ռԱրօ բ6^ ա61ք8,ե116 1ո– 
օօաթՐ6Ո81հ111էծ., 6 գաո(31 1 օօԽՅէւ ոօո թ08Տօռօ 683,1– 
է8,ք6, 9Ա8յւէ՚Ք11տ ա6ք1է616հհ6, 1յ, ^ո1էւ1օ6 1ոտօուէ8Ե116 
ճ61 ^^6^^էօ^6 ոօԱ՛ աօք1ուՅ–շաո6 1ոօօւոբՐ6Ոտ1ե116. Րօր– 

Օետ, §1ս9էՕ 1յ. V008 Ց.թ08է0ԱօՁ. Ճ1 1*00^ ՚, 86 18. թ6Ր– 

ՅՕռտ, մ611՚սօաօ ոօո V16Ո6 Ո8.ո՚8.է8, Ճց, 8.1օսռօ, զս8ոէօ ւււնՕԵ^՚Շօօւ^1օ սւսքսււէէրուԹէսււՌւ աո. /ւէէ1էւ^1ժ իէ^ւ բւսսր ք\էսէւ1ւե թւսրձրելւււ 
սւսբեպսւրգյսրւսր աերերանէՀք րերաւ. ե սո ոաւ^սւբասեի 
ւառ ի ՚եոցահէ օէէւբբ քքսսւուսէհէաւ֊էօբէյՈւ^ րաեսւձիգ Հ&՚. 
ւՆսււորուլժ եւս$ւբ ս բ՚նգւօրճսէե մեյոսսււ– րսւկտ օւ՚1ւ9րաեւո 
1ւշոէ.ւիւ^ւ ժւէւծկհ ի %ոօու%օի ապօւ ղաւրւ՝ ոբ ղաււհՀաաւ 
Հբ1ո/ի%սւց ի Հոօեդէ% քսւբԱն պսէբռւյւակեաց | /> ղան&սւէճ 
ի սեբովբէից ղգ՚ս/յ՛ մ՚ս^բՅեոք յօգիւ՚ե պատեաց, և զկե^ 
բակբբրւ գսէսուց ^բեչուէօկսէս եւս քժ%ւսսուե սւ1էեւաւ1րըն գրե^ 
ցուօք ոբ եբգ պսէսւկւսնէսգբբ ի ՏսւՀ ռուէեսսւբց օր^%եսէլ 
էսասէուեսցէ ^ ղմեւբՏեասբաէւէւ սւնււէեսբ՚ն Ա գճեւ1օւբաաւ մե^ 
^քւ^՚ք զսւաոաւար% տիբական և ղխոբսւՆ% Աւատւածակա^ ^ 
ռոէաոեսւբա1ւե Ճսւչէսկ$ւա1ւ օ^սւպւսկաԼ բէրէսբէ&սառւԱեան^ 
զսրբսւրա1քե օ1սքբռւ1մ ձա% ե. ռւրւդ այւսւկն ղգւսստռւ^Ա եաՈւ ^ 
փաէէսէքսւռ1է կոէ.սռէ.թ եա1ւ հ ռօբ1էնսւսԱ եբա^ւու^եան, բգ֊ 
Հաբօհարաււն ռւնրււծ ւաւելբ՝ ւաւժւօօանւսկսւկսՈա փեոաւի > 
ղքւնակաբաւՈէն ^աճուԱեաւէ1ւ կաւՈււպ աեեւրւ քԼաոօւաւԾ ռւ^ 
քժեահէ ^պքէքււ՚ն փսէուսզւսրգ շ1ւոբ^ւսււ րՆգւէւեսւաւ 1ւ Ոէ 
Նդք^ւ ք^սււէուօւժ-ուքժեանՆ օրՀ՚նսւո–ււՀք Հբեշաակսւ^ւ աւսռք 
որպէռ պւսրաօե է պսւսյուէչ ժօքբ՚^ի՚Ն, Թ"Ղ Թէ ւ/արգ. եր. 
կրայի՚ե ի կշիււ» չափ«ք բեբա1պք ^.ւղազա՚նգու^աձս Գ՚-թ-յ 
մձկիս յ՚արտ,ոք։ •թա՚քդի ա՚եճա.ւ.,. թ եաժի ա՚ն<;ս.սակա%աւ 
վեՀագորւ ամէՈւեցուն տսւկեէսչ գսւաէւբ . ե. Ոք օօբե% օո. 
ՍԵւարւէՔ զքԼբասբչքւււ սւհՀւսօ ւոնօրդնոէ-Աես^ւե զակաւբն 
ձ^ոզ էսբձ-սւհսւպկս վեբւ^բաոողելէ ^սէհդի թէ րռսւ ռւււսէ^ 
վէեոքքկէաւ ճսւքնի% ^ւսւդոււիք ւՈսրգե ա՚նձ%աււսեա/ ռ* քսւ^ 
մեքէ պւսամի^ ապօւ ոբ ւԱբռւթ խ% բանին կու֊թ եա^ ս/». 
էՈէւսա&ռլա եա^Ոէ ւոացեսււ կբեւսղ բ յւօբՅեհ՝ գրաբգ 
ւ^քեեււցէ չսւբւ/–1էէ.թ եաէՐբ շբթսւ1ււք քձ-ղսւ. ւէՏսո^ևղկն ւՐւտ 
ճանաչեր ^ի թէ գապք պեաութ եանց անւ/աՀից վեՀից 
վեբնոք բնակութեանն՝ եկեղեցեաւ֊օ յաւս իււրՀուբգ խո^ 
րէն յւսոեցա^^ օւպսւ յպքտ է թէ մեձ է օէռ նոսւս Հքէա^ ւ™է1ե,Շօօ՚^1շ բօ1 111600 1օ. 1ւո§;ս& սոտոՅ, բօէրէւ օօոօտօՑէ*» ճսռզսօ 
թ6ք ա6220 ճ՚սռ 683:1116 բ6ւ աօV■^ա6սէ<> ճ6Ա6 13,հհք», 
9Ա6113. օհ6 օօռօ6թ1 6 թօրէծ Ո61 տսօ ^օ^բօ 1՛ աէ6§րւէծ, 
ճ61 V6^հօ ճ61^Տտ36Ո2^ Ճ^V^ո^ ք ն տ6 Խ 8^հ^6^6 ՃշԱց 
տօաա© թօէ69է& 1աաօքէՅ,Ա (3611յ, 06168է6 տ8,^օո6 ա1– 
է&էօոօ զւատէօ աւտէՑէՕ բ6^ ա6320 )3611& 01ււ683՚, 6§;1ւ 6 
Ճսոգս6 6V^ճ^ոէ6 օհ6 1՚քւաււսէ*շաո6 1օւօ բ6Ր գԱՇտէտ, 
օբ6Ր» ա6^^,V^§1^օ^ք^տ6ոէ6 աօ6Ցէօ98. 80քբէւտտ& մւ աօ1էօ 
1յ, 08,թտօւէծ Ժ611ք1 ււ»քրՅ,շւօռ6 օօ116 բՅ,աԽ ոօտէւտ է6Ր– 

ք69էՈ. 

118. օ&ոէւ թսէ6 1» ււօտէՐՅ. VՕ^©. զս&ոէօ բօէրծ., 1 VՕէ^ 

ժ61 «3681(16110 ^61 ՕԱՕք6, (Խ.ՏՏ6է1€10Ո€) ԱՈ 86քէ0 Յւ հ6ռ6– 

ճ1շւօո1 թ«^է ւ» ա3.ուք6տէ3.210Ո6 Ճ6116 (1է 161 տ1օրւ6. 6 

86 1 01611 Ո8.էՐ0,Ո0 16 §1օք16 Ճւ 1)10, 6 96 մԱքէէՈէՑ 11 

ոաբ8,էւաւտ1 Ճ611՚6տ1113–է& 8օհ13,էէ& ճւ (1ւս(3» աօ1էւ թօ– 
բօ1ւ ա1ւ–&ւօոօ 16 տ1օՐ16 ճ^ււ՛ 1ոօք64ւէօ, օ^Ձ. բօւ Ո611& 

&թբՏք1շ10116 ճ61 V6^ե0 ա ՕՕՐբՕ 6 Ո61 ք8.Ր81 0»քԱ6 8. 

աօճօ ճ՚^ճ&աօ, ^օոV^6Ո6 ս8Տ8.ւ ոօո 8օ1էււոէ« 3^11 ա– 
^օ^բօ^6^, ա» ա սօ1 թսՐ6, ճօէ8էւ Ճ1 Տ6ոտ1, Ճ69^ճ6^8.^6 
ձ1 թաոսռօ1ք1ք6, ւո աօճօ ճ6տռօ 6 օօո V0^6 1ւ6է«,, թ»– 
ւօ16 Ճ1 հ6ււ6(1ւշւօո1. Ր6ՐԸ1ւ6 ցււ6տէ՚սա116 էւ6Ո՚&, թօրէ3.ոՅօ 
11 Տ1§ոօւ՚6, տւ է^ՕVծ 8օա1§^1աււէ6 8,1 օ161օ օհ6 թՕքէ& 
1ճճ1օ : 6ճ 6 բ6Ր0ւծ օհ6 1 Ճս6 օո1ւո1, (1յ. 9թ6016, օ1օծ, 
ճ61 օք^քւէւ 96I18^է^V^ 6ճ 1 օօրւ (16^11 &ո§611 աօօրբօէ6ւ), 
^,VV&1օ^8է^ օօո §«.սւ1է 9բ^^^էս^1ւ, օօԽեր^ոօ ա սո 9օ1օ 

ՕՕէՕ, 16 ք68է6 &1տԱ8|1 ճ611՚8,բբ8ք|310110 ^^1 Տ^.1V^է0^6 ՚, 

զս^ւււ 16 ա&ո1ք68է8,210ու 6 զս6Տէ1 1 ա1տէ6^^. Օօ1 գՈ8.1ւ 

Ո01 բԱք6 ԱՈ6Ո(3001 0^^ 8118 Օհւ688, ք1^1ւ8 (36116 «18֊ 

§^օո1 ՅԱթ67Ո6 ճ61 է818տօ օշԽտէօ, ճ8Ո218աօ օօո (36տ1– 

(16ք1 9բ1ՈէԱ81ւ, 6 80ա^11&աՕ 1 ՈՕտէՈ ՕՁ,ռէ1օ1 8 ^6 Ո6118 
V0^6 8^1010^108 <161 Շ616Տէ1. 

Տ8Ոէ18տ1ա8 1մ8ճ0ա18 6 1)61թ8ք8, օետ 1՚106\–69է1 11 ւււնՕԵ^՚Շօօւ^1օ ցօւաւ աօսէ1>էՕ՚/ո ռոր&ուս աւսորիկ^ ^ան զՀսւսուտւ երկրսէ^ 
է-որսւցս թահհց ասւէօմռւտեաԱէ Բայց սակայ՛ն երգեսցէ բա՛ն.. որքա% զօրձսցէ ի բաղ. 
ձաեսւց սրօէհ փսւփօւգմաե՝ Նւք/ւն րնծօւ/ օրհ^աւոյւ^ք փւս^ 
ռռ.ց սւեսչռւթեա՚ն . %ա զի թ-է էրկի՚էքք փաէռւսց՚քէ Ասօէու^ 
II ւՐ^է՛ պս՚սէօա աակք ^ և ւսանգրէն գւսրձ ւոսւրւսգրեաոէ 
սւո^մրե քքսւգպւի ժոսււժ յւ ժււղւււ/բգէւց աեսրն ռփառյւ //. 
%եղի՚նք ասքսւ ա^ւ/* յերեձլ քէաւնի՚Ն ի ւ/արՅեի Լ ւ1^՚^Լ 
է/արժիյ. ագաէքօա՚ն կերպիլ^ Հա.րկ է յ՚՚ւ՚ք՝ ճսւ^ււղսւաէս՛ 
ոչ միաՐւ անւ1արՅնոցն^ "111 ՂԳ՚քՐ՚՚՚Յ" ւսրօ՜աեսւռար 

ըղձակա՚1.ովժեամ՚բ ՚^՚էդել ղձայն բերկրա՚1.աց բարբա.լյ,յ 
բաւք.հց օր^^ու-քժեսւնցէ ՚թանռի րււ^սւրՀ "(11 ^րկրՐ՝ 1՚դք""1 
ւորրւսկիրք գսւսէէ֊ չժակրց Ր^գ սւսս՚ուաէժսւկհր երկինն 
յերրնէ ւքաօն "րւԱ քսրսէբւու-սեա./ Հոգե։որւսկ$ււն Հրճոսւ^օք 
ձրկռւցն գւսօռւց ի մի իէուէ/ռ պսւրու. ւ«օ%ս աւաւրեկանս 
ՓբԿ*Ր փաքրւեւն կւսօէօւրեՍյ ղգաւաւկսւք. սեօյւ եղ$ււկանւսու 
ե աւնէ/1ււրւքհհ օյաւքօ Գրեշսէաւկաւ օ , ւնբեւե/իս սւեօսւկանէսց ք 
ե ւրէ1եւհւսւիսն ծաւ&կեցելէէցէ /՚օո– ռբո Ա մեռ կՏ"Րգ>Բ 
սէառօբ եկեղեղի գուսար վեր քան յօէբկի եբկ%սււի%՚ն .սււս.^ 
գասսւի , .զարեվք Հռգձպէս սւաւրփմա./ր՝ երգելով քք՚Գ 
ր%գ երկ%այ%ոցգ ձայ% սրբասաց I Ո՛՛ւ ս՚մ^սէսուբբ աւբւսբՀրնկտլ ^իբու^ի և Աււսւուա. ւ™է1ե,Շօօ՚^1շ 0ք6&էօք6, շհ6 բօէք տէ1 ր )Րէյւր6 ^^ո^I^1■ո^էո ձ& էէ՛ օօԱյ. V0^8. 

89Ց6Ո28, Ո^Ատէ ՅէքԲէէէ1 Տ»Ոէ8, 8է».Ո2& (յք11՚11էօա էՈՕ, զ11611օ 

օհօ 6 ւսՅՕտէ^ուհւԽ (38,11՚81է(՚յւ7.յւ Ճ&1 օւք1օ 8 ձՁ113 Խր– 
^1ւ6՚շշ& Ճ811ք1 է^էէ», 6 է13,11յւ VՕ^^^Ո6 Ճւ4 ա&էք 6 Ժյ11& 
բաքօռճւէյւ ւՅօ^ւք Յ.հւտտւ : 8.1 դսքւԽ §ււՌքճք1ոճօ ւ1 Խ&Խ 
01օեե6 , 1'օոՕքծ ւո քօոււՑ. ճւ 81ա11ւէս^աք , օ ա8§;ո1– 
քւօծ 1՛ ւոհաէ^ (1ք1 ՕքՑՈէՅօ, ճւօբսճօ բա՛ բատօբօբ©» 
Ճյ, ր3.էէ« ձ՚&1օււոօ : ս 1օ ոօո 1օ է«ո§օ « 6 ճ՛ ււո (ւ1էքօ։ 
Տւ ոօո տէւ տօէէօ ճւ ա6 ՚ ՚՛. Ճ.1 ^ս^16 3.9տօօւէւո(1օտւ ւ1 
տււե11աք Օ^0VՅ,ոո^ Ո61Ա տս& Ճբօօյւ1ւտ98 ճւօօ տէսբբք&էէօ : 
« II օա1օ 6 1& ս.•:V^Ա քս§§ւաոօ է6քոք1օքւէ1 ատւօատ ճՌ11ք1 
էԱշշւԱ ճւ գւտԱօ շ1ա Տ1, քճ & 1սւ ոօո քս էրօ7&էօ 
րօտէօ՛ ո; օճ ւո V^^օ, €՝9տւ տոոօ տօ1էօ ^^8է^քէէ^ բքր բօ– 

է6Ր 00Ոէ6Ո8ք6 (€ Տէ՚է՚ՇէՈ՛) ^թ^V 1ւ10^0 ձ1 ՈբՕՑՕ 8,1 \՚՚&1՚Ե0 

^^^8էօ^■6. ^18. էս, օ 8քւոէ8 §օաէոօք Ճ1 1)ա, 81^էէ8 (38118 
8օհւ8էէ8 6 ւ3811՚8ւ9աօոէօ ձ՚ււո8 բւ՚օ§6ա6 ւոօօոէ8աաքւէտ, 

10 թՕքէ8Տէ1 1Ո է^ Շ0ւ1՚8ՏՏ6Ո90 Ճ6118 ՏԱ8 7օ1օոէյ1, 1ո 

ււթօտօ թւՁՀ;6\՚օ1^, էօւ՚տ8ոճօէւ է^Ո՚8 8թ11–1էԱ816 Ճք118 
բ18ոէ8 Ր87,ւօո81ք, 08աբօ տ^ոտէեւԽ ճ61 բ&ոք ճ^ււ» V^է8, 

ք0Շ018Ր6 81՚ճ6Ոէ6 Ճ6118 եք&06 1ոէ՚8է1Ո§Ա1ե1Խ, թՐ&էՕ \՜8ք– 
(16§։^ւ&Ոէ6 ճ^ւ ք10Ր6 տԵՕԸՇ18էՕ Ո^ւ Տ6ՈՕ թ8է6էԱ0, 81ե^ք0 

ձւ 18ւա 81էւՑ8ւաւ ճ61 թօաօ 1սւա8ւ"0ք90ւեյ16, ք8եհո08 

ձ6Ա՚6918է6Ո28 Ճ6118 բքքԽ 1սօ1ք8ք8, Ո10Ոէ8.^Ա& բ16էաՏ8 
ճօ1 83990 Օե6 Ո^աթւք էսէէՅ 1» է6Ո՚& ՚, 018 (361 թՈՈ– 
ՇւբւՕ <16118 16V8է8 ճ(՚Ա՚8Տէա ՈաէէԱէ1Ո0, 0398 Ճք1 80Ո1- 

աօ թ38էօք6 ճւ՚118 Տ^^ՏՏ^ ու7ձօռտ\^, քէՏ^ւՅ (31 հւօօ 
3(ՅօքռՅ ժ^ւ ^^՝ ւաաօւ՜էՅԽ, աՅճյ՜6 ՅԱՅէէՅոէք 11 Օք68էօր^ 

Ճ611՚11Ա1\՚6ՐՏ0 6 98Ոէ;1 ՏբՕՏԱ ճ61 1*8ճք6 Ճւ Օո9էՕ. 

113116§քՅէ1 6 §101901 ^1 8Ա0Ո0 Ճք1 ՈՕՏէ1՚1 08Ոէ101 Ճ1 

ե6Ա6ճւ7,ւօո6 ա 1օ(Յօ 811էւ էԱՅ քլ4ւօւէձ ; քտս1է8 բսք(^ յ118 

V0^6 ^61 ՏՅհւէՕ Ոէ1Ո018ոէ6 Ճ1 08հւ՚1ր16, էս, 1ւօէ8 քւ՝8 

1օ ճօաւ^, Ճք§ււ8 8հւէ87,ւօո6 ճօ11՚սոււ1է(1 ժ^ւ V^^հօ, 1սօ§օ ւււօօԵ^՚Շօօւ^1օ ձ-ւսժի՚նյ որ պաեւօաեեԼ^ երփւքւ բաււձութեան և Խրկրի լպք– 
%ութեսւնք ձռվա. խոբւււթեօ^ւ Լ անղէւգո^ ա%Հւււսռւ.թ եա% ք 
զ՛ի քէ^< էէսւլէ^ւս^եարւ իսկռւթ եաւմխ էութ ձա՚հ յորռւէաւյն 
ա՚նձուկ սուրբգ յւռւմ՛ սենեկի ԿՐ"/ զօրեօերէ քԼռ որ 
ՀաԱեսեսւլ եր*ււէ՚եեբ1ւ ^ռբօո պսէօւուսւբա^էեսւէք ի ձե «/. 
ռաեսւՈք զսՈւրաւյէլթիւ% մսԾ-բն ւքօօւ1ասսուց ^ էոէյ1ետւ գէ– 
յեւց սւսէսոեաԼ եաէ Ասէ%իմ՛ դեաէ^ ե. ռսւ/էմ(;՝ ք^Գ՝ Ջէ Ր^գ 
/.■հԱ , Որ,.ւյ– երգ^կցե^լ ,1պ,% »»^<™«,™ ի ք ««, 
^աւէօեոա.քժեահ սւսէ Հի$օցսւսսր՛ փսւաեսւս եսե^ե ե 07><– 
եեր հ ՚քր ււասօւ^ռւքյ իւ՚օ ի գէմՏււց /՚/՚^է ե. էոեղի >1է 
գսէասւ, քաեռհ սւրգւսրեէ. յսււէւո սւհձնա. Ա ե$ււօբ աւօփս, 
փք՚է՛ ի րէէրւււյսւ ռոյւս1էգսւկու.քժեաու օւրէսր^սկսւհ ս$ւ/նոն 
Հսւ%գսւոեօւն։ իսկ գ՛"– րնւորեաււլ ի զտրմէ և ի ղտ%գռւաւձ–է 
յՏա^քուր ռաւսւկիէ օուրռ քԼսաւ։ուսւժսւժի1ւ^ օւսւրւսր ւրւսէ հ 
քեպ սւքսւէսժ ՀսէԴէռսաեաւՈւ կօամաափէ ^աս&ու.1ժեաէւ^ եղհւսլ 
երկիր անձնակռւհ՝ ռսւ1ւաէկան բուււռրւ^ հ ղգպււսկահ աե^ գասսւօէե 


կե%աց% Հ..ցէ, 


ւ ^«..«.ք. 


* ր«րբդք1՚–՚>– 


, ակէ1 


է"»՚"՚4™*1 ՚ ^•VV Գ՛ 


Ղ"1"՚Ժր 


Հայրակս,–), *, 


.ցա»/,% 


^աղկի% , 


1 ;, ձ«™ Խրկ-ե, 


,..լկ ,.%1յ 


..րշ^յ– իԱ, 


րի–,., ե 


գ,ր»արա–ե գ«,,,ւթէ«,ն ,, 


քււսաւոու մ։ 


նր,^Ր^ի ւ 


,4™»% 


«,րւա1,,. 


^ւակ էրկր^ղիլ, 


4իքի%, և 


ս.յգ ..րփիս. 


,կիզր–Ա 


աււտձդհ 


աօ–աւ–ռււէքւե ք ե յ. 


արկ գխ.,ապեախ, րա՚նակ 


ա-և 40. 


...թ, ս 


ալ,քայաքս,% ր 


■՚-ԿԿ– - 


.■>,յն,^ թագ,, 


,^րէ–լ, 


և մկր 


կաթ%^յձ,^Դ,տ 


ր%^.էց », 


,,կ^,ղթ, և 


^–ր––– 


–ՐԲ-֊Գ 


<»/■* •ԲրՒ–––Ւ 

իքեգաւէ Ա 1էւրաւ/ս լեր ձաւնիւ֊ Խրսուբւ օրհ^ռլԱձւս1ւ 
յսէւմգ. երաեոէ–1ժ–եսւն րսՈււսգոԱուա ես^. իւրսւխառիբ հ 
ձսւյնիւ ւպ^ռւհի դ ար/ւի^լեսւն ւռւեօէձւււց՚էւ յ րերկրեաչգ ի 
կաւնաւսւ, րէւսւկսւրաե ւօռւքռւէււռէ.որ Բօւյւի% հււՈւսւրՀո։.քժեւււ1ւք ւ™է1ե,Շօօ՚^1շ ՅցԱ՛ ւոօ3.քՈՅ,շւօո6 Ճ^V^ո8. քւ Ցօաւ^Աաւշտ. (^1 սոյ* թւ&ոէո. 
քք0ոճ6§§ւէւէՅ,, VՁ^^օ ճ՛ սոշւօոՑ ճճ Ո0Ո1Չ ճւ Օոտէօ, օհօ 

թՈււա. &ՈՕՕքէ1 Օհտ 11 \՚61՚ե0 քՕՏՏՕ ՈքԼէՕ (1& է6, 6Ո օօո– 

տ^^V8.է^. ^ոէ6^ո6^&էՅ 6 Տ6ււշ3, \՚6րաոյ. ւոէէօօհա, օւրօօո– 
Vօ1է^. 6 V61»է8^ աէ16ք8.ա6ոէ6 Տ6Ո23, ճւքքէէօ Ճ&116 3.11 քտ– 
Տ611օ1ւ6, 1ււ է6, օօաթա06ււճօտ1 Vօ1օոէ6^օտ^,, եւ տ1օո8. (11֊ 
Vա^, Ճ611ա ^քւաէծ. թ&տտծ տ. ր1թօ38,քտ1 ; բօահծ 1օ Տբ1– 
ոէօ ՏՅ.ոէօ, 11 ճօյաէօՐՑ ճտԱ» բսքՁ. Տ8,ռէ1էծ,, ճ1տօ6Տ6 1ո 

է6, 6 18. V^^էս ճ91 ՐտճէՏ Ք0061Տ0 ք606 Օահքէէ ՏԱ (11 է6 

ք6»ճ611(յօէ1 ^էէ» Ա ^^^6V6^6 11 Ոջեօ . Տ գս6Աօ օհտ 
Ձ.հ1էծ 1ո է©, մ611& ա6ճ6տ1ա& ^^ՏՑ6Ո2^ ճ61 I'^,ճ^6 Ց.1է19– 
31տօ, ոօո 61՚3, Ցօջ§6էէօ տւ է6սւբօ ՚, 6 զւտԱօ օ1ւ6 ո&օզս6 
ձօ, էշ օօ1 օօքթօ օօաբօտէօ Ճ1 թՅ,րէ1, Ձ,V9^^ 11 9սօ թքաօւբ1օ 
Ճ1 6տ1տէ©ոշ8. բր1աՅ, ճ611՚&տէա 1սօ1ք6ա ՚, 6ճ 6 թ6քօ1ծ 
օհտ 1՛ ^ոճ^V1ճս»16 տււօ ՕՕՐբօ, օօարօտէ՚յ Ժ1 բ3.ւ՚է1, տ՛ սու 

1բ0տէ&է10քա16Ոէ6 6ճ 1ոՏ6թ8,ահ11ա6Աէւ6 00Ա& 118.է11ք& (11– 

Vա^ 6 ց՚&բբքօբք1ծ 1ո 6է6Ո10 11 էրօոօ Ճ1 տսօ բօճՐ6 
I)^,Vյճ, ք6տռքւոճօ տս11& 08Տ» Ճ1 զս6տէօ տօոճօ 6 տսԱքւ 
օւէէձ (11 գսՉտէՅ, է6ք18,, 6 քօոոծ թ6է ցււ6տէ1 1՝ 1տէքԱՈ1611էՕ 

Ճ1 1(՚^0 ՕՕաՏ V^8, Ճ1 թ8.38&Տ§1օ թ6Ր 1ՈԱՅ,12&Ր31 Ձ-Ա՚&Ո^) 

(161 է6աբ1օ օշԽՅէօ, 6 (Յոշշծ ւո բ16ճ1 11 բ9ճ1^11օո6 Շ&- 
ճսէօ (Յօ1 ^օ^բօ Ձ.ձ&աւէ1օօ օօՃձ, ^ա110V^շ1օո6 (3(^11՚6ճ1– 
ճ7ձօ ձտ1 ^օ^է^^էէօ Ճ1 8116&Ո23 Ճ1 Օք18էօ. քս տօ18, ճսո՝ 
զս6, 1^1&ճօաւ& ե6Ո6ճ6էէԹ, §6ո1էր1օ6 (11 01օ, քօՅէւ 
&էէ–3. 3. ^^^«V6^6 ցՃ & ճ19էոեԱ1ր6 է8,11 6 է8,ոէ1 6 տ1 Յ.ւէւ 
Ե6ո1, էս օհբ 861 8էՅ,էՅ շօ11յ. ՕՅտէՅ. էԱՁ. V6^§;1ռ1էծ. 1՚1ո– 
06ոտ16Ր6 ճ61 Տօաաօ ©ՅՏք^ք© ; բօահծ օօաօ աոձ. տշՅօօ 
1&Ո2& ւ16§Ա 1ո(36Այ1 օ11հո,սօ 6 աւՐքՁ. ւոէոտ& €»11օ Յէօ– 
Ր006 6 ւ& ՕՁՏտա, Աօշ&տտւ շօ1 քսօօօ (3611» բսրւէձ, քօտէ1 ԱՏ֊ 
Զ;1օհյւէ«. ա օօ1օււսՅ. ժւ ք(ւաօ օճօք1ք6ւ՚օ Ճ^Ատ 98.ոէ1էձ. 
էւ՚&^ւ–»ոէ(( 311՚օճօր&էօ մ1Vաօ ^ճ 3,1 բ13.օ1ա61ւէօ (ՅցԼ 1*3^ 

ճ16 ; էս, Օե© 861, Օ 1)61թՅ,քՅ,, թԱ1՝է1 ՈՕԱօ, V1էՅ,, բ16Ո9, ւււօօԵ^՚Շօօւ^1օ էռնկաէսաէոար/ժ սարաւու աւստւէւածւէլքժեա1ա հէԱէոյււսրաՈւլ 
եէղսւրսէն օժելռւ1ժեւււե ռրիռււոէսակսւն սւհաււ.ւաւ$ււգրււէ.Ա եան , 
որ ՛նախ ^ահ ղ^՚նա^իլ բա%ի% ա«. ի քէ% ա%թերի լրա, 
եանու/յ էոսւ/ււ Հրեչսյսւկսւես/էւ 1յ–1ւոււ՚ն զքււու/աւ/ր ոսէնեսւր^ 
կեալ պւսՀէիր անէսղոա աԵ էւ&ութ-եամրՀ քԼռ. ոռ ^ւսՏեալ 
Հսււահէււիքեսււ/քէ քքրրօրգօւկսէե փսւռօ էսսւաէւսւ&ոլ1ժեաւն%^ 
ճւանաաար^ արար Հս/նգսւէւ1ոււ% , քա՚Նղի Հոգի՛ն սււլրբ 
եփւ ի քեզ՝ յսբի%ւպ՚1է աՆօւխա սրբուքյ-եսւ՚ն , և րարձրելռրէ 
Հօրն զօրութիէ-Ն՝ յ՚օրգ Հովա%ա^աւք ՈրԳ՚հՐ՛ պատրաո^ 
սէեւսչ օքեօ՝ ոնգռւնսէեէ քք՛֊ որ րնակեոաւ^ էւսերո՚ն \օր 
բարճրերք/ էր աւնժ՚աէՈւՈւակ , ս որ ւօգասւր մէսոաէոմ ի 
քգե ժ%ւսւ.՝ սեիզբն ւէւեր էուքժեաւՆ օսւիէ քաե (/սւոՈ).. 
սեսւկ. ուսաէ 1ւ ս ւօո-սււոր ասրմր՚ււհ միսւկ՝ իււսււեեաււ ր^՚գ 
աւսաուաէ&սւեսէՆ ^էՈէ.Ա եա1ւ1ւ ր՛–/՛ աւ\քակ. ՚ւ ււեպՀսէեւս, 
սեւսռ զսէ/ժոո5է 4օ/ւ րւրու *իսւլ/ժր յաւրսւեանք Աւսգա^ 
ւօրեալ աանս աքիւար^ի ե. երկրհս քաղս^1ւ. ասրկեաւ սօ. 
օսէ ուղ ճաեօէպւսրՀի դփպւէոակե րս^ա ղսրծի՝ ՀաՆււչ ի 
կսււ/ար՚ն երկ՛երս տւսեւսրբ՛ ե. կսւէւգ1ւ1։սաո ղբւորաՕՆ 4"/՛֊ 
ծ–սւնեա§ ագսէմեւ^է մար^ւււե է %որոգու.1ժ րւ% յբււու./ժէէսւ՚ն 
քր/ւսսւոսաեաւէէ սւրւսւրե գւսխւսւ.որէաա.Ա–1։աաաէէ1 քքյ՚գ "Ա՛՛՛ԿՐ֊ 
սեաց րապյաթ-իւ. 1ւ բարձրսէղորւ բօաբեօապ /րւգունւսկ Ա 
ժաաակօէբսւր ւ1իօք/ն գու. յկքար կռւսսւքյ եւսյի /•/^՚ է՚ք^֊ 
կսւրսԽ սւիրու.^հ օրՀՆեսէչ սուրբ քԼսւոուածւսծ1ւ1ւ. քանգբ 
իբրԱ ււճ%յույՏւ րւառՏւու/ժեւս% քսեկոց կսգրկի ե. ռւՈւյւի 
ը^՚գ ՚ոաչխի% և կտոիաւքի^ րոբբդքեւաչ ^բ-վ էՈէ^րութ ես^ ^ 
բսէրգեպեր պձ-ուքս բուրմէււե աեուչսւ^աո ոբբո։.քժեսէ1է ի 
^ոաոաելիս Աոաուձոյ և Հօր ^աճութձա՚Ն. վարուք մ՛ա, 
քբաաի բէէւրա./ժէաւ1ր րւեաի ^եղու1ժեռււ1բ աարձաււ1ւաէքեւսլլ 
սւռ.աՀքր1էուիք1քԱէմբ կաւոարեաի քաղւքրու/ժեաէ1ր սէոբհլ^ 
րացձաի սուրբ Առոռաձամէսքրւ ւււօօԵ^՚Շօօւ^1օ Ճ1 եՕՈէձ, 600619Ց. ճւ ա3.ռՏԱ6էսճ1Ո6, բ61–ք6էէք1 Ո6116 V^^էս, 

ոօօ1ա» (1ւ ճօ1062158.. 

11քւԱ6§^ք1է1 6 ^ՕւՏՕւ , ՇԱՏԱ ձճ 1)1ո 1ՈՕք68,էՕ , 
1Ո6քքՅ,եւ1ա6Ոէ6 Ո&էՕ ՃՏ. էՕ, 01ւ6 թՑք ՕԱք& ճտԱՕ ՏէՕՅՏՕ 

էսօ 1՝ւտ1ա Օւօ, է՛ ւռոՁ,1շ&Ցէ1 1սոււււօՅՑ, 6ճ օու&է1տտւատւ 
ճւ տ1օո6 օԱ՛ ս1էւաօ 8.բւ06 ճ61 օւ61օ տսբօաօ, 6 ՏՕ^VՕ- 
1&ււճօ օօեօ 16§^§1(՚ւ՚6 յ11 ճ6Ա՚&ուա&, է1 է^^3ք6^^տէ^ ււ(յ§Ա 
քւե1է3.օօ11 քՁ.շաոքւ1ւ թ6ք քւյ>0ՏՁքէ1\՚1 ; տճ 1ո է3.1 յսօճօ, 

Օ ՏՑ,ռէ» Տ6ո1էք106 Ճ1 ՕւՕ, 8, է6 &թբքՕթՈՑ.Տէ1 6 թ^քՅՕ– 

ւտ.1ա6ռէ6 &հեՐՅ,օր.1(1տէւ Ո611՚&ս1ա;1, ^ս611օ, օհ6 6 ա– 
օօւււբւ6ոտւե116 &11& աօոէՑ ճօաւոաւէ© 1ռ ոօւ, օևտ ռօս 
V^^ռ6 ^ՈVօ1&էօ Ճյ.§;Ա տ^Աքւրճւ ճ^ւ ^սօ^6 6ճ 6 օօոօ69ՏՕ 
ւո տօ՚^ւ՚^^՚ւ*՛՛^ ^Տ^ (օ.ոց€հ) 1ար6ք06էէ1հ111 , 6 շհտ 6 1օ. 
ււօօև622ք1 ճ6^^^ §ւօւ՚1է1 ճ^ււ՛ 1ոօօրուէէւեւ16. 

Լօճ(ւէ8 տէւ էս, բսա տբԽոճօքՑ, օևօ բօւ՚էւ ւո էօ 
1(1 V^1■է^^ ւ^61 ^^է^^էօ^6, ազս&ոէօօհծ թ6Ր աշշշօ ճւ տէս– 
բշսճօ աւքՌօօւօ Ճ1 03,ահա, բ^^ է6 օթ6ք8.էօ 1ս ււօ1, 
բ«ոոսէյւտէ1 օ1ծ օհտ 6 ճ՛ սռ ((■«^/■(՚) ա^1ւօ^6 օօս ^ս61^օ 
ճ՛ սս ©էքտէէօ Ճ1 ա&տտսսՅ. §1օհ*՛՛։ թօւօհ6 11 էեոօւսԱօ 

0հ6 ՈՕռ 6եե6 բՈ.(1Ր6, էս ա^ճ^6 1՛ 8,003,ք622&Ցէ1 00Ո16 

ճ§11օ էսօ, 6 բր6ււճ6ււճօ «ճ աո^.1շ^ոէ^օ 11^116 էււ« հւսօօւՅ, 
սօ11է՛ ւՈէ1Ա1 V 1ււօււ՚օօ»օւ՚ւէէււ էՅտտօոշյլ, Ճ^V^սէ^^է^ սօուօ, 
ւ՚քւօօօտէ&տէւ 3.աօՐ6\՚օ1ա6ոէ« &1 եՅՀ՝ւ ճք^ճ© էԱ6 13.հեք& ; 
ցՃ յւ գս6տէՅ. (ք/)՚քւ;ւռ) է՚սաաօ օոօհօ ոօ1 8,տտօօ1Ց,է1 բ61 
ա6220 էսօ, ՏւՌ^քՑ Ճ1 Օւօ, (;հ1^ւո&ււճօ թՅ,ՃՐ6 11 սօ– 
տէէօ ւճճւօ. 

Տ61 տէՁ.է» ՕՕԽհր&էՅ։ էս, ՏՕՕւ՜էՅ, բՐՑԸՕՃօսէՕ ճքԱտ 

V6^§;տ^ Ո611^ \՚18. ճւ րս^^է^, օհք^ հէւ1 ւ690 տտւաօ ձւ 
18,էէ6, օօւոէ՛ սսօ օհք^ Ո6 »\–6Տ8(յ ւ1 Եւտօջոօ, ^^^^11օ օհս 
բօ881քյէ՚. էսէէ6 Խ 00Ց6 օրսԹէէ;, ւ՚ճ ե&ւ է՚սէէօ V^^^Ե^16 1ո 
օօրբօ <լս611օ օհտ 6^^ տ\Ղ8ւհւ16 ^§1^ օօօհւ սաՅ,ա, ցՃ 
6 բ6քօւ6 օեօ էււէէտ 1© հօօօ1ւ6 օօո *աօւօ31 ճօտւճօւ՚ւ է(Տ 
հ6ս6ճ^^x)սօ, օ §6ո1էւ՚ւօ6 ճւ Օւօ. ւււնՕԵ^՚Շօօւ^1օ ի^գսւ 1ւ ռւրաի լեր յ–ւրե աեՏսւռ ձ%երւքգ ի յ>Հէ^ 
աեեղգ Աււօւուձոքք որ ի %յի՚հ յորգլյէքն ^է ի՚ԱամԱց ^րա, 
չօւզարգ փւսւււՀք օւմիէարձսւր ի կսւօէսար աւ.ւսոսո/սք% Փ՚Ր֊ 
է//՛ ^ &՚/|Հ%/| լուսսւպէւէ^ Ա ա–1սՀաք Ա-եԱԽէւԱեաե Հոս ւպ՚էւ 
սլացեալ յխէ՚ա%աւյ>ս% վէրաչուեցեր ի կայանս Հս/նգչել1 
Ու-աի և ղօԻւ^ասահելի իշխւս%ակա՚ես իմ՛ացմ՛ան՝ զա՚ն^ 
կապսէեւիս ղգաււււԱեաւՈւ սրօէի .^եօւսէււէւ^ յւաե/ս անաե^ 
"ՐՑ ՚" ք ^՚՛ Տ՚՚Գ ր՚՚՚գրկք՚^՚՚էի ղսւէւեդօ^բ% փօւռյառ ճո^ 

իռւթիւն Ք^ղ –եպ^ակաեեցեր^ սուրբ. Ասօւոէ-աձաձ^ի՚Ն։ ^^րրողեսւչ ես ժեՀքռւրգ. փօԱրէէյ& հՐ"Ղ Աբ՚"Ր*է՛^ "՚– 
ււսքքքծւռւ1ժեան ^ որ էՀ^ան^ելէռրույւււօէ Հրսւշիլ^ ՚եերգււրձեալ 
ռե է մեղ ղփււփւէրււււաւ մեծ սւրգսւսեսւռ փսէռօէց՚ս Ր^Գ 
փդբու^ւ ւեղսասւկեցերէ քսւէւռ/ւ օսւՆ^աւրն մա՚էւուկ մաւրգ 
որգեպէււ գերագգւււեցեր, ե րմբձյւեալ րւսրձսգսւս ձե^ 
"^ՕԳ Բ՚"ղԿ՚ՀՔ ղս^պս՚րս՚գիր՚ե է՚"կ մարգացեալ ի Համէ 
աււր Հպերւ/ մսւսւոււքմւսօ յրԱօ^ռգ ոռ^աաագուրեգեր . ռրէււմ՛ 
գ,ոսէք մեք մաոա%ղս.կլ.ց^ "՚ԲԲ-՚յ ^"ԱՐ զԱ-՚ոուած աօ^ 
ձաէհեա ի ձեռձ յսււմգ. յիՈորգուլժեւււն^ սւււրր (Լէւ՛ 
ծամպւրէ քէւսրեՀսւք/բսէւեաւ/ ես մււՀօրու.1ժեաէւ շք՚-էդ ^սւխր՚էի՚՚՚ւտ 
Կ"՚֊"Իյ> "Բ ղՀր՚՚-թեամի ուե«փ զսյից կս՚րօտարսար կա^ 
թ-ւսէՐր լցՈէ-ցեր յ ե ւԱՀԱէց մօւրգկռւթեւսն պաեսէեէԽ ի 
մւսր^ի եսւուր ՚եկաւսւեի ւէօաօհ "րւ՚ւ պամե՚նսւ^ րերաե 
ղռ^ութեամր ստացէսր քեղ օրՀնսւրանռ օւնձկռվ աասրփ.^ 
մսւնէ սռւրբ ք^սսէա.սւժւս&ր%է ւ™է1ե,Շօօ՚^1շ Տ^ւ հ6Ո6ճ6էէ» էս ճ& 11Ո^6 բԱՈ981ա6 6 ճ& 18,հեՐ& 

տԽէէՑ, օ ճօէ& ձձ յ6տտ6՚, (շհտ բւ՚օմսշւ՚տԱ) ւ1 քքԱէէՕ 
Ճ6118, ոօՅէք8, ՀԴէ», 6 օհ6 դւտոէոոզս6 օօաթօտէ& ճ&ււ» 

ա680օ1տ,Ո28, |161 գԱէւէէա 6Խա6Ոէ1, ՈՕՈՕՏէքւԱէՏ ք6Տէ»8է1 

ւաասո6 (3» ած Ճ1 օսւ տ,հեւ8,աօ 1^Vսէօ թ&րէ© օօասոտ 

էսէէւ Ո01 է^քքՑՅէո", ՈՕռ բՕՐէ8.ՈՃՕ 1Ո է6 16 Ո03է16 
թ»8810ո1 Ո8,է11ք81ւ Քճ 1Ո11&է6, ա» (շԽոձօ) 001116 ԱՈ 

օհ6ւ՚սեաօ 1^60 6ձ էո։»§տւ&ռէ6 : ցՃ 6 բ6Րօ1ծ օԱց քօ– 

8է1 &88Ա&է» &Ա՚6է6ա 8Աբ6Ո16 1ոՏ006381հ116, ճէբ&Րէ6ոճօէ1 
ճ& Ո01 V61'ՏՕ Ճ1 1ձ, Ճ1 V010 Ո1բ140. 

1(3116^&էւ էսէէօ. ^սեաաէ«, էս, Լւօէքւ քք», 16 ճօռոտ, 

0հ6 քՕՏէւ թ6Րք621011&է& 6ճԱՕ&ՈԺօէ1 ՏՕէէՕ 1՛ 8,Ո1ա&68էքք1– 
Ու6ՈէՕ ձ611Ձ, 0աՕ6, 0հ6 1ոՏ^Տ1ա. ^VV6228,^Տ^ Յ.Ա6 0086 

Ճսո88ւա6 ; էս քօտէւ »133. Ճ&1 031օք6 &հհւսօօ1&ոէ6 1՚է1– 
աաՅ, բօր ա6220 ճւ սոէւ աօրէ16օ8,շ1օո6 €1ւ էօոո6ոէ1 
օօււէ1ո՚.՝.ւ, քՑռճտոճօէւ թՁ.ւ16օւբ6 & էսօ 1՝1§;1ւօ, տօթբօր– 
է&ռճօ 16 9էրօ.շ13յւէ1 Ռա1շւօու ժ61 8ւ^օք6, ռտ>էօ ձօ. էօ 
օօո բ6^Տ6V6^տւոէ^ 9օՏ՚61^ո26 ; էւ 9&օո1ւօ&տէւ տ^11^&1է&^6 
ճ61 էսօ »աօւ6 օօա© &§Ո6118, Տ6Ո23, աււօօհւՅ,, բ6Ր օե– 

18.210Ո6 88,06էճ0է»16, Տ1ա116 Տ1 8&0Ոհշ10 բս^Օ ճ՛ ԱՈ 

&§Ո611օ ասաէօ 6ճ Օէո&էօ ճւ 1&ո8, 6 (31 թ61օ, ոօո 1ա– 

աՕևաճՕէւ բՏՐ Օբ6ք& ճ61 Ը01է611օ, 1Ո% բւԱէէՕՏէՕ ք&06Ո– 

ճօէւ ԱՈ օ1օօ&սՅէօ Ո611& էստ. V^է^ »ստէ6Րքւ 6 աօւէաօ&էտ ; 

6ճ 6 յ)6101ծ 0հ6 16 Տ0հ16Ր6 Ճց^Ա &Ո§6ե, Աո1է6 օօո ^ս611» 

Ճք^Ա Ձ,թ08էօււ, է6տէւաօո1 ճւ զս68էօ էսօ տ&օոՏօ1օ, օոօ– 
աոճօ է6 8օ18. <36^8, 1օ(18^V^ոօ, Ցտոէտ. ^աէոօ6 ճւ 1)1օ \ 
1(տ,116^քւէւ Ճ1 բւօոօ &3՚6էէօ, էս 116է& քր8. Խ ժօաւ6, 
օհշ Ճյ,1 էսօ V^^§^ո^,16 ©ճ ւոէ»էէօ սէ6ա բրօճսօՑՅէւ 11 
'V6^է^օ, օհ6 քս 1* րա11օ6 հ6Ա6ճ6էէէւ ճ՚սս» ա316ճ1շաո6 
ճօ1օւօ8», 6ճ 11 էւ§1ւօ ճւ ւօէւշւտ. ճօէ բՅ,ճւ՜6 ճճ&աօ ; է1 
ոո§է&շլՅ,աօ զսւոճ1 ռօ1 Ե6Ա6ձ6էէ1 Ո61 էսօ 1՝ւ§11օ , 
Տ81V&էօ^6 «161 աօոճօ, 6 է1 ե6&է16օհ1&աօ, Յ&ոէ» Օքւ– 

Բ8,ՐՑ> I ւււնՕԵ^՚Շօօւ^1Ը ռրաԵեսէէ Խս գոլ. ի էԾռուս աեքէհժ՜ս աՈէէորառեսՈէ ԴՐՐ–^ 
թսէս^ ձսազիկգ ^ձսսձայ պտզոյ% մեր կե՚հսաց. որ ի ղ.րռւ^ 
թձ՚նէ խաձնութեան ^առից յեղաեակեալ սւաբերաց՝ 
աենցորգ ^ևւսցեր ի սաաէէ ^»զսւ91ւեւոկս ՀւսււսւրւսԼօւօ • 
Ոէ րռրող &ահրռւքժեսւն րնաւկօւկրր ՀաւՈւէսաեղ&ււ օս#. 
րեաց^ այլ ^րուքր^օրէ՚ն կարերաԱ րղխ-զ %շւ>պից։ քքւաււի 
երագ, րնքժսւցիւյւ Հեօ։է$ց Հեոյււցեսււ՝ ի մաւրԱ աԱ^սաոոաց 
յարփի% վերի% ^ձայեցար^ սո,.րր Աս»,Ոէ.աձա,ԽյրՀ խրախացիր յաւէտ Հրճռւանգք րերկրեալգ ի կա^ 
%աւօ^ որ գյ-ոսսրք^ւէեչ գ—ւոաիարւօկսւէ^ խա\ի վարժեաւ 
կրթեցար. ՈՐԳ"Ա –Բ՚Ս կց«րգ՚"կց>"^թ եաւՐր միաաե^կն 
յռմկաչութեայ՚ր կրելով ղերաչխկպ •քչս՚՚^ց ^^Իցկ^Գ 
ի քք^ օւեսէւլե՝ յշսէաչսէրչքսր% մեււհլութ եաէՐր ա%ձ%աաո^ 
չոր աօքյով խս/րուկեօւչ, էրրե զ՚՚ր՚՚չ աւեարսւա քօւՀսւ^ 
%ՍԱական ՜նուիրէՈւէւՐր ի վերաք ոիրոք սեզա՚նոքգ. ւՕոաեարյ 
աորարոյս և ոէոեէսգ իռակ գեզՅեաբէսրձ Աձ^քուր պաաոա^ 
րագ. ի &.ք%ս.ւորակա՚ն վարս ոզխկիզեաի ,քան թէ ի 
"ր«յ ^ա%գկս իոզխողեալՀ 4աո% այսորիկ է ՚եոլէր քոյ 
ղւ^էՈսե Հրեշաօւկաց՚ն պարք պաչապաեեաի ք^ք– ՚սոաաճ*. 
ւ՚՚ցե գումար գասակցեաի ւլմէայն արմասիգ ագաասւեէսչ 
գովէրե. էւուրր քԼսսէու֊աօ-ածքՈւէ խրախացիր ^ամ՝այ% ս,արփա՚ն<Հք րերկրեալգ ի կա, 
ՊւաէԱէ որ ր կ"/" ե յաեօարօր արգօ^գէ րաե րեփաա, 
լորեցեր՝ սաււոց անԻժրս արմասէ օրՀ%ոէ.քժեա% | Հօր՚Ն 
քԼգօւմաւ որգի րերկրոէ,Աեահւ Վաօե ւ՚իու քնոր^ աՏւելով 

00՚ւ& ,քեօք սուրր Աււոէուաօ՜աոժաէէ ւ™է1ե,Շօօ՚^1շ 11&1ւ6§ր՝&է1 Ճ1 §1013, 111ճո1է8., Օ ՑթՕՅ» ՃբԱյ, ԼԱ06, Օք– 
ԱքէէՑ, ԸՕՈ V68է^է^ Ճ0ք8,է1, 0հ6 9Հւճս06ոձօ 8,ՏՏ0ջ§6էէ8,8էք ւ1 
06168է6 ՏԱտ 1&Տ& (1է^Ա6 է^^^63է^^ բՕՏ810Ո1, 30^§6էէ6 3,1 

եւտօ^ւ ճքԱււ ո&էսքՁ. ; 6 01 օՏ՚ււՅէւ զս811օ օհ6 ոօո 
6 31ոււ16 3, \"6ոատ, տւաաէււժաՉ, տօէէօ 1՚616ա6ռէօ ձ611& 

0&քՈ6 ճ611՚ԱաՕՈ ^Ո6ք6, V^§[0 Ո611՚6է&, Ճ1 հ6116228., թ»ք1 

^ձ ԱՈ է&աօ (՜(հ՚11ւ՛ բւավք) ձ՚ճ\ ԼւհՅ,ոօ. I^^^6V6I1I^օ 

գԱւԱձւ (Յյ, է6 1՛ 1աա&Տ1Ո6 Ր1է&էէքլ ճ61 բէւաՕ Օք6Ձ,էՕ, 

էւ ե^ճ^^աօ, օ Տ3,ռէ» 1\1Ձ4ք6 <3ւ Օւօ1 

11&116§աէ1 Տճ թ^6V6Ո^6Ոէ6 ՏՅևւէՕ ճ^ւ ռԱՈշւՕ 0616- 

տէօ, օ էտաբւօ քւտթ16ոժ^ռէ6 ճւ տքւոԱէ^, օհշ քօտԱ Ր1օօ1աՅ, 

6 բ16ՈՅ, Ճտ11է1 1Ա06 ձ^V^Ո8, , 6 Ո61 էԱՕ ՕՕւ՚թՕ է6Րք6ՏէՐ6 

է1 ք^^^տէ^ 11 էւօոօ ճ61 06169է6, ք ^ք&ււճօէ1 81ու116 «1 
տօ16, օօրք6տէ1 աթւճօ \՚618օ 1՚3,սաքՅ,. ճբքէսժօ գսաճւ 
1յ, 8Աէ1 հօօօ», 1& V6^^հ1^^ աՅճւ6 Յէ6ր116 Ճ1 Յսօ 6^110 
ե6Ո6ճ1^6VՁ, է6 հօո^ճօէէքւ ^^տ^, Խ Ճօոոց, Տ&ՈէՑ, ^6ո1էոօ6 
Ճ1 01օ1 ՚1ս 8է68Տ& բօ1 Ո6աբ18է1 օօ118, V0^6 Ճ1 րատք8^1&– 
ա6ռէ1 1տ Ըք183 Ճ1 ^Յճօտրա, օևք քււ 1՛ 1աաՅ,^ո(^ ճ611օ. 
0հ168& սո^V6^տ&16, օհ© հ6ււ6ճ1օ6 Տ6աբք6 8, է© ; թօ1օև6 

Ճ՚ՕՐՁ. 111ՈՌՈ21, ՏԸՕՕռճՕ 1՚8,1ք6ՈՈՅ,շ10Ո6 էԱՅ Ժ» 010 ա– 
Ցբ1ք8,էՑ., էսէէՇ 16 ՈՅ,7.1օռ1 եէ^ք1է1էւ03Ա0 էՕ, քՕք18Ր6 

ճ^ււ* թսոէծ »1Խ \–6քտւա, օ1ւօ Տք1 թա՚6 ետո&ճօէէՅ., 

Տ&ՈէՏ. §6ո1էք106 Ճ1 Օա, ճ&110 1ա^Ա6 Տէ6ՏՏ8 116է6 (36^11 

&ռտ611 ՝. 

Րտւ՚օհծ Օք& 1» 0հ1683. (36118 ^^^,^^հ^^ ճօւ բոռւօ– 

Տ6ռ1է1 " տ10Ոհ03. Ո61 էէ1ՏՅ,Տ10, (31 6§;Ա»16 0Ա016 »1 Ր&- 

(Յա, 11 օօրթօ (բատօ) Ճյ, էօ, 1ոտ6թՅ,քՁ,եւ16 ճ»1 \^6Րհօ; 6 
օ> ռ1ծ տէ^ռճօ էԱ V1օ1ո8,, 6 ա1էՅ,ոճօ 11 է6քր1ե116 ա1տէ6ա, 
ջօճւ Ճձ.11ձ. ^օա 1ո6քքքւհ116. 1՚օ1օեծ «31 գս^Աօ, օհ6 6881 
ւՅտ 1օոէՌՈՕ 0886^V^ռօ Ճ1 տօէէօ &116 8.11 օհտ օօբաււօ 16 

10Ր0 քՕՕՕւՅ., էս Տ^աթէՕ քքՅՈ03ա6Ոէ6 է1 1110Տէք8Տէ1 ա8– 

ժ^6 8–ւ18–էէՅյւէ8 ; 6 Ո6116 բ81ա6 ճօԱօ էււ6 աՅ,ս1 ^^^^V6տէ1 ւււնՕԵ^՚Շօօւ^1օ խրսէխաչքիր ա%բալ րձրկրս.նդք Հասրս՚ն լ«.,.ոյ ոսկե^ 
պարգ ռգեսառւյէ ասւճուՏեսւի որ յօրէ^ս երկրաւրսօ սւղ,, 
աքսւսէր կրիւք՝ ղձււկ՚նաւքիՆ% աձեալ ւ/աւքւռլցէր^ և զան՚նր^ 
ւէաւՈՈւ %մա%եսւց ււսսւզս^պ ռւսէծ սէզգի ւէարգկու֊քժ եսՈւս է 
էւսփ Հսւսօակի գեռօ/ գեսեոիկ սւսեփ» վաւելոէ-է ր ք րբսւ^ 
%սւեէ մեա պարգեեաերՀ Ոլսէոհ պաասօէկեր ՚հսէհէսէկդրե ի 
^4% ստա^եալ %«լ,ոդ Հասաաաեսւի գոՀարա՚էէեվք զսոլբթ 
քէիրայկրգ։ 

խրսւասւռիր ւողյռիէ ^սէԽրե&ւսւ եռաւ$սյրե ւսւեաւս^ 
լորր11ք ւռաճսւր ռրռսւփպւլ, որ լսւսով սւոսառւսւժակււՈւսււ. 
ռւււճօւսեւսլ ւցօւր^ հ երկրօէւյւր մարՏեոմ՝ երկհարէւէրւ ա. 
/ժոռ. կօւղմեսաւէր. Ա էսրԽգսւ1քնսէաէս Հօւռւ1մևէւ/ր էսռ սւրու^ 
սեսււՈւ երագ րհքժ ացսւրէ կ ւսւՈւ "Ր"/ բացես՚լ ղրերսա 
պսւռսււոա սւյւածքՈւ որգւուեէ օրհնէր սօրհ1ւեսււգ ր 0ս>. 
%պ/ս աււրր ք^սւէւուաւ&աէ&/ւնէ ՚քյք ե գու 1Տ^Ր ղւււօւ%% 
ՕսՀքսւրրայ բւսրրսւռյւֆւ գոՀուքյեսք՚նք ւօրիօւսկ Հաօբօւ^ 
կաՈէ եկռդեցւօւ^ որ է քո միշւէւ օր^՚եսէրաւէեւ զի երււէհե՚ն 
սւ^սւ ւսէ/նւՐ Հեսւէ Ք^Դ Ոէսք^եարէ աէռգյ։^ րսսւ րսՈւի սւս^ 
ւոոէ.ւօժէսղգեցրկ ուու.ւՐ գաէւէ.ասեու.Աեւա^. սկռ^աօւրսէր կու^ 
>ւբք անւսբաււոու/յ եան . բ բերկրեւսչ լեպուս ՅբԹ՚՚"՚Տ 
ղուօւբքքնոց միյւււ րսւրեբս^եւսի սուրբ քԼօաուաւէծ սւէ իե X •բաՆղյւ արգ եկեղեցի գասուց աեգրօծւկաց զ՛ի քկ% 
մարւք^Իւ ի քՀահփէ ա%ան9ոււո^ Հօէէ/ապսէ1էէիւ Հօ/ք փառա^ 
՚-պ՚ե յք՚ւ՚Ի" "րրուսքցս. առ որ ^պտւոբ քո գորւք աՀա, 
լոր իորՀրգւցգ. ւոեսռւչ՝ զւււնճաո% ուրսւիէութ իէ% ւասկա 
վսոեւեսւ Օի պւ՚ր 1ւ՚(0է» քժ սաւՀբօզեբէւ1 գիմառ ժ՜աժեու^ 
իքի՛– ի բւսցուսա ակնարեե1ւ ք գոլ յօււէւո Հւօւ/Խբձւսկ 
Նմի% կսւթնաձիբ *ք"Հ/ր ց"՚–քք^"՚Լ ^ո^ոլցաբ \ Ա ի ^է9 
գասսէակաո ձեււսւց՝ որպէս ու/սք1>ուճ| օ^&/՚% Հի՚նաւււէ–բ ց ւ™է1ե,Շօօ՚^1շ 8Հ«յււէ6228.ոճօ օօա8 ւա ք&ոօւււԱօ ւ1 \՚60օհ1օ քէօաօ, 
քՅՀյքոճօէւ օ&քքՕ ոցԱձ, էստ. թ6180Ո8. 0, զսք11օ օհ6 տէ^ 

8Ա1 էւՕՈՕ ճտէ 0և6էԱհ1ո1. 1*6քՕհ6 6990 ՈՕՈ Տ01օ (քէք) 

օօո է6, ա* 6շ1տոճա ա էտ ; ոօո 8օ1օ ց՚3,Ցտւ86 &ԵԵրյօ– 
Օ18.սժօէւ, աօ, 6շ1&ոէ1ւօ &հ1էծ 8,1հ6^§^,ոճօV^^^ ; ոօո 8օ1օ 
տ՛ սու օօԱ՚ՑԽաՑոէօ ճ81 օօւբօ, ա» «ւ՚ճէաճա տւ ք&շօ սօաօ, 
թՐ6ոճ6ռճօ եէ քօոոՁ. օհ6 օօոսոօւծ (աէ օԾտէ՝^) ձ& է6 ; 

ՈՕԱ ՏՕւՕ ՕհտէՕ քս ԱՈւէՕ ճ& ՃԱ6 6996ռ26, 013, 6218,ոճա 

1՛ աօււու&շաո6 քս ւաաՑքՏՅ. Ո611՚6Տ86Ո28, ւոօօւուէէ1հւ16 
6ժ 1ռօօրյ)ՕՐ68, "; ոօո 8օ1օ 8՚ւա1 օօ11տ է6ււ8. ր8ւ՛ ատշշօ 
ճ611՚3,աա&, (շօոտ€ո։ռո(1օ) \շ 81ոտօ16 թաթոտէե, ատ 
6շ18,ռճ1օ է՛ս աւտէօ, 1ո աօճօ ւռօօռքոտօ, Ճ1 տօտէքւոշտ, էո– 
բ&րէւէՌ ; սաօօ 1՝ւ§եօ, օօ11& ոօտէՐՅ. ռՅ,էսա, տ էրօոօ, 

8118. Ժ69էէՏ ճ1 ՏԱՕ 1՚է1(3է6, քԱ Ժյ,1 0616տէ1 ՅՏաբքՕ 0110֊ 

րտէօ. 

տ բ6ք էտ,18 0Ռ^0Ո6 յւոօհտ Ո01 է61՚ք6տէո հ61ւէւ6օև18– 
աօ ւո օԹոէւօւ «.քքշէէսօտւ է6, ա^ո^տէ^&է^^^8 Ճ1 զս6տէօ 

քք8.Ու36 աւտէՏՐՕ 6 ^6ո1էՈ06 հ68.է8. ճ611՚Ք918է6ՈՅ& 6է8Ո1» 5 

էս ^^^6V6տէ^ 1ո է6 զս611օ օ1ւ6 էս 1ոօօւօււ8.էօ ճ& էսէէւ 
6^ ւո էսէէօ ձ& ՕՅ.ոէւօւ Յբ1ր1էս&ււ ; 6 1՚8,օօօտ1ւք տէւ ա է6 
ոօո բՅ,րշաեո6ռէ6", աՅ, Ո6Ա& 8ԱՅ. 1ոէ6տոէծ. ; ոօո 1ո– 
էտո-օէէօ, ա& օօտէՅոէ6ա6ոէ6 : ոօո ճւ^ւտօ, ատ, սուէօ ՚*; 
ոօո օօո ասէ&Եւ13էե, ա& օօո էք&տասէտշ1օո6 "; ոօո 
օօոյաքւէօ 1օօքլ1տ6ռէ6, աՅ. ոտԱյ, 03,ա6ՐՅ, տբՅ,շ1օ81Ց81աՅ. 
Ճ611՚&սւա8, ; բօւօհ6 բօրէ&տէւ ոօԱ՚սէօա զս611օ օհ© է16Ո6 
ոցԱռ թՅ,1աՅ, ՃօԱյ. տայ. ա&ռօ Ա օ161օ 6 ւ» էօրրՅ, ; տ ոօո 

1՚0ՏՏ6է^&տէ1 ՕՕջԱ Յջտէէճւ ձշ^ճ ՕՕՕհւ, ա» 10 00Ա0806Տէ1 

բՅ>1բ»ոժօւօ օօԱք ա&ո1 ; ոօո 8օ1օ 38ևւէ»տէ1 օօո եՅ^ւ 
Ոո»0069տւհԱ6 &116 13հհք&, աՅ, 1օ էօռօտէւ (շօ/Ոէ՛ Ա(օ); 

ոօո Տ010 աւէՕՏէւ 18. է&ոճտ." ՕՕՏէւ՚Աէէ» 6§11»16 3.116 քւ1էք(՚, 

ատ, Յ.բբէ^ւ18տէ1 Ռոօհօ Օւ18էօ Ճ1 Օւօ շօ1 ոօա& Ճ1 Օ^տծ; 
ոօո 8օ1օ ոսէք18էւ օօԱօ ատաա^ււք զս611օ շհտ ոօո 6հե8 ւււնՕԵ^՚Շօօւ^1օ գգռսօնւքք ր1ւկսւլար^ եզՄսւլ եաէււք աւե&նաէ-ոբ եաւրց բաւգ. 
՚քելոյն յաթոօ. քրուքրկի^է Վաօ% զի ոչ ^գ քեզ միաք%, 
"01 ՚ Ի Ժղ– "է ^^"Փ՛ փ^՚Ր՚՚ց՛"^ բազմեաչ, այլ և բ%ա, 
կեսսււ սւսւզսււաւրեսւչ, ու միա/ն մ/ւացւօւ. ի զանզռււսժ 
ւՈււրՏեռւ^ սւալ և. ւՐաբգացսււ՝ առձալ ռկերպաբւմև ի քէ՛^ 
սկսերյ. ոչ միսքր. մի ղօգեցաւ^ ^բիսաոս յեբկուզ գոյո,^ 
թեաեց ք աւլ և ըհկդմձցօււ. յւա%սւսլական ահօսբ կռւթէւ^^ 
մէէւոՏեւէխ մեբբԽբուՅե. ռչ մհասքե մի9Նոբդյւււ. ա1ւձբ1ւԱ բեգ 
Հոզք/ միսւլոբեէքաւ. գիւ1ակ ւռեսսէկէՀք^^ այլ եռւսմաօէւ իսւէւ^ 
^ւեսւլ էուԹէաւ/ռք ւէրօէւորձցւսՒ. անչփոա ելրէ Ա՚թ "ՐԳԲ 
մեբւէվս ^ութ եաւՐբ՝ ւսէթոռ Հ՚՚բ՚ե Է՚-Ր "՚ք"/՝ յեբ^սւսւ^ 
բաց՛ն միյսւ պսւյււսաւաեե ււաււ 0ազօւզււ "Ր"/ " ՚"ք եբկրսււ.ոռքս զԱսււոակսւբաբգ. ս 
ղռպսւսսււռբ մեժս Խւ՚րՀրգ՚՚ւ եբանեվք բզձակաե երգէՀր՝ 
ոաՈւժ՜ օէաաաւ1րէ կոէ֊աեաե եր9ւսնբկգ ^՚եոզ, ոբ ղւսմե%ւաւրւբ 
Ա աաւմ1ւԱեռսւհ ասսւկեւսխ Հռգեքոէ%է &բգգք՝ հ քեռ բ%կէս^ 
ւս/|է ք ոէ ի օաօհէ I ա/չ ի չբու/Ժե%է • Ո4 ^սււու1ասբ , 
աւչ ՀւաւսօւէսւոռւէժԾօէւ1/ւ , ւ/է բւսէ§–անարէււբ , ա// աււՈսէւի 
քապկս , ռչ փոփռխյևւմբ , սալ փոխսււռբութ ձ-աւՐբ . ոչ 
ր &հբօ սաւՀւաւՆբ ւո1էղւու, "(11 է օեսռսւկ /ա/՚օաաւս/ւո 
"Գ՛ոյ է •բա՚Նզքւ զբեբողէւ ի կշիո– ^եօ^է զեբկիբ և զեբ^ 
կրււ տաբսւբ ւաբդաեգի, Ա Ոք մրպԱւ ի տես ՚Ակսււոմնէն 
աւչաւց ՚Ապ^եցաւբ է %ա յ ԱԱլ ձ շօշափէ/էտ/բ ձեռացգ. ծօւ^ 
օեսւբ, ու յրպ/ն ոզյույւեալ օսա^^ւռափւ շԲԲ՚՚՚^Տ՝ "ԱԼ 
բւՐբւ^ւեար ոչ մէայ՚ւ, ^%եասլ ղ^ասաբաւկաշէ՚ե խոբա՚ե մնէբ, 
դյացեւււչ /էսւ՚նքւէւ ք սււչ և սէեռւ ահեսէլ կոչմԱւմ՚բ 0^««ւս՝ 
զ^բիււսէուՈա Աուոուծոա. ա սբաւհ սաեւսէ/ռօգ. օսռւգեբ զէօհ^ 
Ժսւմաեսւ1րւ բււօէ է1ււու.բպ, ա// ե աւճյան Հւօաւօէկբ փէոէե 
ւ^&աքեցերէ յՏք"/՛ է՚"""՚ովսՖԷ Հաեբական եկեղեցի բզ. ւ™է1ե,Շօօ՚^1շ է«ւաթօ օօաբօտէօ 6ւ ջաաւ, ա& 1օ տօէէօթօոտտէւ 811*00 

0ք68աա6ոէՕ 31 Բէ^ւ. Տ զԱՏԱօ 0ե& ՈՅՀ1գ116 ձճ, էտ V16Ո6 

օօոք63Տ&էօ Ճտ1եւ 0հ16Տ& սււս՚6րցՅ,16 V6^օ 1)1օ, սաէօտւ 
տ11& տօտէԱԱ28, ք.163.է» թոա1է17է1 ", 1ռ աօ<1օ 1ռ»օօտտց1հ116 
Ռ11՚6Տ&ա6 է6016է1օօ ճ611(՛ ա6ոէ1. 1՝ս սո է1բօ 3,116ՏՕՈՕՕ 

Ա ցԱ6ՏէՕ 11 քէէէէՕ, Ո61 գԱ»16 (>1ՏՀ50եե6 1՛ 1ոՏ8,ՈՈՏէՕքՕ, 

»ՏՏէ&թբծ քօրէաո^ռէօ օօևս օհ© օօաե8,էէ6\–3, տ^օօ, 6 

յ)6է &ՈՅ&ՈՕ ա1տէ6ք0 ^^^6V6էէ6 11 ՈՕա6 (11 010֊\՚6§^.Ոէ6 

(Խ-ոտԽ). նւ էտ,16 աօճօ Ճսոզս6 11 օօդ>օ օհօ ոտ,օզս6 ձտւ 
է*,՛ Ո611& 88.0Ր8, տէ&ոշ» ճ61^սէ6^օ էսօ 8՚սո1 օօո Օւօ, 
6ձ 1ոՏՅ,ւա8յւճօ 1՚1ճսա60 (։1 <հ<տօ1օ), 11 ոօաւօօ ճտտԱ 
սօա1ո1, Ո61 տւա օօդ» 1օ տսրօքծ ; 6(1 6 յ)6^ օ1ծ օհտ 
ոօո V61ա.6 ոօաատէօ ^^^օ■V^§Տ6I1է6, ատ. ՚76ՐՕ–01օ, օհ© 
շօաասէծ ոօ1 էււէէ1 Ո81 ոօա6 Ճ՚1տւս616; 6ճ ձ բք ր է^Խ 

0Տ1ԱՏ& 0հ6 Ո01 & էսէէՏւ \՜006 ք611օ1է1^1ԱՕ էօ, ծԽՃՕՈՈՅ, 

Տ6ռ1էոօ6 (11 1)1օ 6 ոսատէքԹէո(56 (11 գւատէօ ^քաճ© 
ա1տէ6Ր0 Ճ611ձ, է6(16Ոշ1օռ6. 

Րօր (11^ա& բ^0VV^ճ6Ո2& օ1 քս ձ&Խ օօատ տ1աեօ1օ 
էսօ 1& րւտէա թէ6շ1օ9Ռ ճ61 ա»ք6, 1» բսՐՅ. հջսքՅ. Ճ611& 
ռւՏւ,է^&ճէօ. Ո61 Ցսօ օօ1օՐ6 ԼոստԽ) Ճ1 հաո<50 շ ոտբ16ււ– 

ձ6Աէ6 3. Տ1113& Ճ1 քսՕՕՕ " ՝, բ(յքՕհ6 էԱ 861 \՚6Ր&ա6Ոէ6 1& 

թ16էա բր6շ1օտՅ– օւօէէՁ. ճօ1 ա»ք6 (11 գս6տէօ աօոճօ, օե© 
բօւէօտէ1 ւո է6 1յ, 6§սւՅ, Ճ©1 քսօօօ (^^Vաօ. Օհ I գստոէօ 
6 §ՐՑ11ւ36 11 ա19է6քօ €տօաբ1սէօ 1ո է©, օ Ց3յւէ1831ա&| Տ 
Տ6 1 բաք6է1 , բ6ք .Խ 1օա բաք6շ16 , էնաոօ օհ13,ա&է1 
§;6աէօք1 ճ՚1տք&616, բտր օօւա6բ1ա6ոէօ ցբ1ւ՚1էս8.16, էս րօ1 

ճսՈգԱ6, 0ե6 1օ 9է6890 \՚՚6Րեօ (11 1)1օ ա թ^էՏՕՈՏ,, («68– 
Տ611213.16 8.1 1*3,(1ք6, ա«,ո1ք6ՏէՅ,տէ1 1ո ՕՕքբՕ Ո61ե1 բԱՐ» 

էստ, տէօո28, (ժ(Վ1՝ււք^7–^), 8, գս&ոէշ 1օճ1 ատոէ&ատսէշ 
ք Ճ6§ո&ա61ւէ6 ոօո 3&է6տէւ տօջ^ք էէս ^՚ էս, §ք9,7,1օ8ւց– 
տւտււ Ճ1 ե61էծ., տօէէօ սռ V61օ քւ&ւոա6§տ1&ււէբ ք13բ16ււ– 
(16տէ1 օոաէՅ. Ճտ11յ, ©6116223, 1աբտ.է6ՏՏ1՚*՚^^1^՛ *՚՚ւ ՚"՛^ ւււնՕԵ^՚Շօօւ^1օ է՚~3»»Տ«ՏՏւլ.^. ձ%եւսլգ ի ք^ քքյւտուսւձ Տչմւռրխո՝ ք^ւգ ՚եսւԼսեղէսկ գւԱակ% 
միէսսեօւի ի ւոեււսււյ ե՚էւկ րմասւորց յՐ^ւոէ-իէեան մեր փսւ֊ 
եեալւ Դորոք ւոիւ^ սւպւսցա ւքէ խաբէպ՚ն քքակռր րյիրռ^ 
ււեսէւք օւ/էսրւոսւօեւս^ւ 1'^Գ /"/՚ սրւգււ՚պկս^ 11 դաՆԽօէչ 
իորՀրգու/ ղԱսսա,յ,,ձ,.ա,ոես՚1, ա՚եա% բէ,կալաւ\ քԼրպկս ե 
որ հ յքէ^՛ օնեսւլգ ւՈսսմքւե ի ւօւրգաեգ "ՐԲ"1գ "օեեկչւ 
րք՚գ֊ քԼս ւէուռւՏ– իւաւ^ւեւքսււ. 1է իւաւբքքւսչ օքքգ.էւՏՏւ՝ ւ/եւ/ւգկսւՕ 
քժքէւսւմի՚էւ՝ էէարա՚ով գ&քւառսւ%^ %մի՚էւ բարձրաւրսւ.. ւքսւս՚հ 
"Րքք "է աեսոււ քԼսւոուժու՝ սււլ Ճչւ1արրա քԼստռւռւժ ո/. 
%ու–ս^եւաւլ ^ էւռսՕէեեսեաԱ յիէւրաււէւ ա%ու.» փոխւսգրեսււֆ ։ 
քքակ» որ»յ քի բերս.%..,/ ղպաշապա՚1.գ փբկաթձա% այ..յ՛ 
մԱձս խոբՀրգւււ՝ ձբաՆ1քվք ղքքիրոլՀիգ սռւբբ Ասւոէււօւձօէ. 
ձթ։ Ոբ,.ք՝ ...եսչո^քյձ.«յ)/ն Ա..»....ձ.,,՝ %ս.խապիծ ի ձովէ 
յէ$օր՚1ւ պօւսււ։ււսեա1ւ Հրօէւ/ւաււ 1ւ ոպիռւսւկ ւ1նաբդ ւսրարն 
սօՀքօւր կերպսւրռւ1ւ դււււս՚էեւէփչ ցւււսւսւէ ՝իանղբ ւսբգսւրեւ. 
գոլ. եռ աս1րւ պաււոոէ֊սւկահ ի յւււշրւսւբՀրս ծուքէ ր՚նտրու^ 
թևա%^ ռր ղս.,..ո.,,.աձս,յի՚ն Հբդր. .ո...րս.բ կերպարա՚եւ 
Ով ոբքա% մեձ կ ի ^էզգ աւարաեսդ խոբ՚^ուրղ.^ Աըբ֊ 
բոէ-Գ. զի թկ աոակ յ՚աբղարէիւքն ՚^ոգեկիբ յզ,«ք,յ։«յ՝բ 
քէսր՚՚սէէւր օեոոռ ասաաա՚էւք սւառւ գու. օր ռխէ^^ւ քԼսսւոււսժ– 
ա%ձնս,ւ,,ւ,՛ ^այրե՚հի ւ,՚ւ.,ւթւա%% քպաւ^ր՝ ի սերեկի քաււմ՝ 
յէւՀք1ւ։սկահի յա^1&ապ1;ս րտւքաձաՆւէւքքձրք ւլորպիօի ար, 
Ժանաօքատիւ գաքու/յ իւ%։ւ ։ւչ րնգյւլ%/։ւ/իսՀ /քվ շ^ՈՀքՀա. 
^«■^ գէզով արփտւ^ր ^աէկաթի^ յաՆմԽոռյց գեզեց, 
կ«,թք1,է% պ«,Տ,,յՏ փաղփաղես./ . «վ ՚^ամեոա Հեղ,,,^. 
ի/եսքւ/բք /սէւՆօէբ^ սւնբձուԱ եաւէբ, կերպսւււիլռ /աււռք ի 
Հոզլօ/ն պարա^բոզե^ևալ. ով ղ,,.բգւ,է^ եբկ՚ն,,,յ%.,վք «». ւււօօԵ^՚Շօօւ^1օ 34 

ճքտէ» Ո(՚1ւ8 ուԶՈ8սօէււ(1ւււ6, «1111^՝ Ո811ք1 |)^1^^շյշ^,, տքւ 
տէււէՅ, օյրօօո\՚*՚եւէք1 ՃյԱօ Տ|>ւոէօ (քէՌոէո) ձւ տէօքքք 1սա1– 
11Օ30 ; օ էււ, Յճօուս, <11 քր(՝§ւ 0ք1քՑէ1, Ռսւ՚Իէւ Ո611& տյւււ– 
է1է4, ^^տբ1^11(^^ոէէ> & ^սւտց, ճ'^^^§6ոէօ ոշԱռ ՇՅտէւէծ., ^^^6- 
\՚տտէւ 81ւ1եւ է6տէ<ւ բօւ՛ )ււս–6օւ8– <3ւ տ1օք1& ^^,(Յօաե^^ա^11էօ 
(ՅէԱ՚ճատտւաօ; օ էս, օ1ւօ րօքԱ ա թ6էէօ 1» օօԱ&ււՅ,, 

ՕՕՈՏՕքէքւ ճէ թ01՚16 րԱՈՏՏււՈէ^ ^ 8քյւV^11ա^է^, Ո611՚է1Ո10Ո^ 

ատ6թ^^^.հ^I6 (Յէ՝11։ւ (1ւ\՝ւուէյւ օօս ^1^ռեո^ օճ 11 Ըօրբօ 
11611& ր6Րտօււյւ ճ^1 1՚՝1^1ւօ ; Խ էք6 (տօտԽւ՛։՛՛) օօոտՑքէօ ւս 
ԱԱՈ Տ01ձ, ՑՕՏէք1Ո2Տ կւէ՚,քտււււււ1(՚). 

Տտո^ճօէէս տւ՚ւ էս տօ1յւ քւ՚տ. 1օ է1օւււտ Ճս11ք 1^հհ^^ 
ճ^11& ւււ34ւ8, աօ§Ա6 83,06 քճօէքւ.16, (361 բւ՚օէ6է& ^■ւՕVՅ-ս- 

Ու ; §;1օոհօք1էք1 361 բՈՐ6, 1Ա 03,ոէւՐ1 §ՐՏ1(յ6\՜0Ա ճւ 06էՐ6 

օյւՐ6տ։^6\՜օ1ւ , ք^^ ւ1 օօւ՚օ ժ^ւ օօոտւսւ1Ա տ ոօւ ւո §6116Ր6 
6 Ճ611յ. տէ6Տ93, ՑօհւՅ,էէ;ւ ՚*. Րօւօեծ 86 1՚6ոէ6 ռօտէւօ ս– 
ա8,ոօ ^^.շւօո^I6 ւո բհոօւբւօ քււ օք6Ցէօ ձհ1 1աւյւՅ,^ո6 
ժւ Օւօ, 6 թ6Ր է^I6 03,ստ& ^^ս§^^^շ;^ծ ւ1 0ւ՚6Ռէօք6, գաւո– 
էօ զաոճւ ճւ բւււ ճօեեւասօ ոստր&շ1&քէւ օոո V6Ո6- 
քՌ2աււ^, 11ձ.(1ր6 է1ւ 1)1օ, օհ© քօ8է1 օ&ււտքւ բ6քօ1ւծ 1>ա 
քօտտ6 ւՌէէօ 3x1 ւռււո&§1ս6 ճ^ւ Տ6I■V0 ; 11^1 գս;ւ16 քնւէէօ 
6եե6 ւ1 տոօ շօաթւա6սէօ 1» 86ոէ6Ո2& թքօքտէա», 9ււ6Ատ 
օհ6 ճ1օ6 : " ՏւՑ, եւ էւա ոասօ 8սԱ՛ սօաօ, 6 1& էսօ. ճ6– 
տէՐՅ. 80րր» 11 է1§;11օ ճ611՝սօաօ, ւ՚հ6 տ1 ^6սճ6 V8,1օ^օտօ 
բ6ք է© ՚" ո . Լ^ ճ6Ցէ^^ 6 1ց. րօէ6Ո2& օճ 11 հք&օօ1օ ճ61 

1՚Յ.Ճ1՚6, 1՛ Սո1§6ո1է0, 81 ՈթՕտծ 1ո էԸ, 6 էսէէ1 1 քւ^11 

ճ6տԱ սօա1ո1 1686 ււաւէւո 6ճ քէճօր^էօո տսօ1 \՚քւ1օրօտ1. 

Նձ. 1Ա06, քւ§^ԱէՅ, 6(1.յաաէ1§1ո6 ճ611՛ 68Ց6Ո2Տ1 ճ61 1*&ճւ՚6, 

8,ե1էՅ,ոճօ ա է6, ճօոծ \տւ Տքւոէ1էձ եւ ^ստէ1շ1էւ 3.1 աօոճօ 
աէւտքօ. 11ք16ոէ8,ա6ոէ6 ճսոգւա 6 §ք1ււ8էՁ,ու6ոէ6, օօռ 11Ր6 
8բւոէս&1ւ, բսհե11օն13ւոօ 1օ էսօ տ1օո6, օ տաւէՅ. ծ1քւճք6 
Ճ1 Օա։ 

ՕօԱ՛ ԱաՅՈՕ §6Ո6է6 էււ ք08է1 ՁՈ§610 0616Տէ6, (3611» ւււնՕԵ^՚Շօօւ^1օ կձռգժ ււրբաււ-թեւօւՐսւ աւրՑ ւսԱ ւււփսւո էՈաՀօրու քյ էքսւյ՚բ^ ւսեօւ^ 
նօւկսէՕք պււակ քեզ փաւէաւք զԲալւձբելռրւ Հօէի/նի ի ^քոէ-ի 
րնկսւչձալ. ով վէսւռեակ յՆւնեկաւ. Նէսւչափացք յՏւկաւբ «ւ , 
/սէհւ/ււ ւէոյքէամբք քԼսսւոէծէէի Հոօւու ե էաքրՏեու իււսո^ւասւ/հ ք 

Ի .1/. Լո^ւյխ-ս էքկէ, գ,..,Րայ՚ր /, .,ււո՚".Ի ւ-՚^Ա ""■/■ք 

քո ^ւոր^գր ւօռչէքեքսչէ Օ/Հ՜նեաչգ մի»քր. /. կաէւպք,.՝ շււ/յաժիբ քա^ա%ս.յ«ւՀւ,;ք 
ւ/օր ւՈսրգաքւէի% 0ովՀսւն%ու^ փառաւոբ հ ի գասււււ/ Հտ^ 
մէսզաբւՐ %ւ/աՆւէ1ւքեւքի^ս աքս^ւկալի եբգգք %երռոզսւկւք^1է1 
օ,ա.զզք։ ՛Հի թէ բս.^.ս.կա^,. մ՚աբգոյ պռքաթիւե պս.տ^ 
կեբ Ասաու,^»յ ի ,,կղբա%՚է. սաեղՏ^աւ^ և սւյսբ ազազաէ– 
քիոեղծոզքԱւ զրւոբ՚ք» կւսչալ^ սւպսւ ես սւոսււ ել ^եպ պար^ 
ւոսւկաււ ծւքո եբկբսւտգռւԱ եսււՐբ ռւ1ւեւ <լ%/ք«Հք քքիրսւԱսււբ^ 
որ Աոսւու-է Ոք ի ձսւռտյի կեբասւբւօ՚ե սսւեղհ մ՚յէե եսեբ 
ասէտՏսւռ, աււ ոբ ր ւբուՅե սւէւսոամւա^ մւսբգւււ1էկսւեաԿ 
կ,ոա1ի, Տ,սասԻ,իւ.բ^ այէ, ղոբ աոկ, էկԻտԻ Ի ՚/^է՚՚է/ ՚"՞՝^՛ 
ձեռ% քո, և ա9 ք., ի վեբայ ոբգ.«յ ՚Ր-՚բգ՚՚յ ի քեզ իբ»,^ 
խուսեչ,.յ% Ա^ և կաբողո^թ ի^^՚է. ե բս.ղ»^կ՚ն Հոր՝ 1Բիս.ձի՚ե%՝ 
ի քեգ ՀսՈւգուցեսալ, և օօւմւքեւսւե ռբգիս ւ/ւորգկօւն էէես՚քււ 
ե եբկբպաղուս խ ր զորա^ոլ^ես.լ։ Լոյսե՝ նկարագիր ե 
կեբպաբսՈւն Հօբ գռւռւ.1ժեաՕ՛ ի քեց բեսւկերւֆէւ ռբբոէ., 
թիւձ ե աբգտրսւքժիւ^փ լբւՈււ1ւ աշխարՀի ր%ձեո֊եոււ/է Ա֊ 
պ– յիրաւի ե արժւօհապ^ււ ^ոպեչսւբժ քէւաբիւք ղքեզ 
բսւբե^աէ1բւու–եւքք, ռուբբ քԼռւոռւ֊ւսծէ1ւ&ր1է1 ի ւՈււբգկօքքի՚հ զսւրմէ Հրեշաաւկ եբ^պյիՆ, յեզձակա ւււօօԵ^՚Շօօւ^1օ Յթօօւէ Ճբ1 Ըօո՚սէէ1հյ1ւ տօւ՚Ձ.1ւււօ 1ուռւօւէ8.1ք, «31 օւշաօոէօ 
է6^^&տէ^6 օա (Յւ Տօէււ՛, ճ&ւ թա(Յօէէւ ա&ոու բ6^1^ քս1– 
ջւ(1քլ տաշւօտՁուքյւէէ՝. , Ճ^Ա» բ1աւէ(ւ ճւ .16886 հօք6 օհ6 
թքօճսշօ քւ-սէէօ §ււտէօտօ , ճօ11՛ տթօօտ. ճ^^ււ աւէօոքւէւ 
13օ1ւււօ1^էէ։օ եէ՚ո^ճւ՚էէօ ", սսեէ^ բ1ս\*1ք61՚օ ճՑԱքւ ու^3,ճ8. 
է^^ս^ս^11&, օօօհա քս1§;6սէւ881։ւ։օ ճ61 8օ16 ո&տօքսէ6, 
8է6113. ււաէէոէաՅ. 1ս տու քյւր մ9Ա՚31հէ1, ՐԱտ1§ոսօ1օ 16էւ– 
էւօ&ռէ6 116Ա՛ ՕՅՕԱքւէծ. ււօէէսոա, 16էէ6Ր& բքւ16Տ&ոէ6 Խ \՚6– 
ոէծ, Ճ611ձ, 16§;§6 ժօււ՛ օահւ՚Յ,. Տ բ6ք էտ.ւ աօէհ՚օ, օօա6 
տ(՚7,շօ օբ6ք&ոէք էսէէւ գւատէւ ե6ս1, էս 861 հւ՚ոշճ^էէՅ. 
ւ՚քքէ 1օ ճօոոբ ; էււ, Ճք11ււ ոս(3ւէ& է161 թոաօ ^^6&էօ §1օ– 
ք1է1 110Ո ՌէէՅ, Ց. 8բօ^1ւՌՐտ1, էս էԽԱ՛ Ց.աւէէւ& ա&16ժ6էէ& 

ա&ճւՔ ԼՕՂցԽէւք) ն0Ո8013,էք106 Ճ1 բ^րճՕՈՕ, էս Ո61 բ6Ր– 

էսքեՅաօոէւ ճ^ւ 1օւ՜օ հ§Ա \՚006 ճւ թ&շօ. Տ զս&Խ ա&ւ 
(ՅւտօՕք80 ^օո1բ^^^է^VՕ բօէո՚հե6 ^616ե^(^^^ 1՛ ւոօօաբյւքՑ,– 

եւ16 էԱՅ, §աոձ622Ռ, Օ 11է13ճՐ6 ճ^ւ 0ւ՜6»է0ք6, ^6ս1է1106 

(1611՛ աօօաբւ՚6ՈՏւեւ16, օհ6 ց,եհՐՅՕօ13տէ1 1՛ ւռքւաէօ, օս– 

քքէՏէւ 1՛ 0Ոաբ0է^Ոէ6, V6տէ^Տէ^ 1՛ 3,եե6111է0է^, &003Րք22Օ8է1 

11 ե6Ո6ճ6էէօ ՝^ Տ բ6է զսօտէւ աօէւ\՚ւ, §ատէՅ 1յ էսՅ ոօո 
աքւ1 ա6ոէ1էՅ բքօք67,13, է1 ե6Ա6(1ււ՜6աօ, 1է1&ճէ6 Ճ1 
(յ6տ6 I 

քս քօտէւ 1» եօ11օշշյւ ւոՏք8,էք1 Ճ&§Ա օօօհւ բւբու ճւ 
1սՇ6, օօո \՚ւ§;119Ոէ^ օտտ6ք\՚Յշաո6 ; 11 է68է&աքոէօ ւտօրւէէօ 
օօո ւ՚ոճօ16հա օօո(1ւշ1օէւ1 6 ^օոV3.1^(^^էօ տ1 բՅո ժ՚սււ 
տօռսռւ6ոէօ ; ւ1 օօոքւՈ6 բ^ոււՅյւ6սէ6 (1€՚11& ^րյոՃշ ս– 
աօո6 ; 11 16§&ա6 երո ՅճՅէէտէօ ճօԱ՚սսւօստ" ճ6Լւ6 Ճս6 
(ւա1ա–տ) 86Ո23 31է6ք9շ1օո1 ; 1՛ 1առա^1ո^ (16113 (ժևւոո) 
1մ369էձ 3 աւտսւ՚Յ (3611յ տթ6016 (օքՏԱէս ") ; 1տ, 16§;^6ՐՅ 
86աբԱօՏէծ ՕՕաթՕՏէՅ Ճյ 1ՈՅ,է6ՈՅ " ; 1յ 16էէ6ՐՏ օո՚օօ– 

13ք6 80քւէէՅ ք6էէ&ւս6ոէ6 ; II ^3^6ռճ^^^օ (ւ6;^1ճ61՝Ձէօ ա– 
ք3111ե11ա6ռէ6 տօոէէօ ; 11 11եո> ճւ §ՐՅ,ոճ6223 ճւբաէօ 
օօԱ6 ^3216; 1՚6բ1տէօ13 օէէււոՅ բ16ՈՅ (31 ՏՅբւ6Ո23, ; 1յ. ւււնՕԵ^՚Շօօւ^1օ %աց սեօ^իցս ,ս^,յւսՀ սերովբէ^ ի ՛դոզայի՛ն %իւթ.,յ ոսկի 
քիփերայ^ ի ձսվայի՚ե բեըմէմէ,^ շ^ռրհաչ,;/., ժ՚արգարիա^ 
ի յեսսեա՚ն՚ն բ,,ււ,,,յ ,բւ»ղ,քք,ասլ,,,ո,ղ ծաղիկ ^ ի յաւ֊ռւր^ղ 
%աւիւե1էԱէց% ճիռ. օբՀ՚նու քյեւօՆ , ցօղււրւ Հա՚Նգսէրսւի էսէքպ 
ա՚նձրէւաձիր ք էսբեւ ռւ^ ծագէ/ւսԴւ ա^ւ արփիափսւյի մեռ^ 
կւսքքելոք աքղոբւ ւսսազ էաւաւօււէի^ դ.իշերսԱի% մթւէք% խօօ, 
%ակ րերկրա՚նօւ^ յ օրի՚էւի ւււոուերքէ1ւ տաո. ճքէէւսրւււսւճւսռ.։ 
Ասւկս "#"1/ ՐԲՐ ՚Ո՚Ր՚ք^ պ որձօհեւու օսւՀքս^ւեւսս բարեաս՝ 
օբՀււեսէլ ես գսւ. ի կօւ%սււս. ՚եւսիէօւոա1ուձ իհ մերկսւււեւոք 
փաւօՓ աԵնօւպւոեւի ^ ւ1չււ։ւէւոեչւււ սւէւրծւսպարւո մօբ% ււփոփիւ, 
քաւ.է1է.թ եօ^ , որգսււք %սւքին խււախւթեւււն՝ խաղւսղւււ.. 
թեան ձարււստռէ.; իւ •"րգ "ր բսւե բազգաւռեչռվ՝ ղէ1էն^ 
ՀսււէեէՈւււո ռո մեօու.1ժ իւ%գ ւի՚քի կւսրււղ դԱբւսՀւէ֊էուկեի 
Ար՚-բչք՚ք՛ ՚^յՐ ) ա^էՀառի՚ււ ձնոզ^ անբսււին գբկօւրսւն^ 
ԱէմէՆօւկաւին յաւնձս^ձիէ յ փօւռւսռարգոռիհ ււգ եոոււքրէք 
վերօբ^ելոյ՚ւ, գբպ իչւ ԱՏ– յաղսպ» ւոքսոցիկ բաո օ/ն, 

«"•՚" ք"յ բ"՚՚^Ի յԻր""Ի •"•".1՛"^ քք՚զ ձբա%ի, քք՚ա՚գ ՏԻ՝ 

ս...սի։ /Ր^իբ^եքի դիաւ/ւօւՐբ սէձսակ՝ լաասլիր աչօր %կա^ 
ւոեալ I կսււսկ ւ/ւռկւսղ իձ անեգծ պպյմսւնւօւ. աբձահ Տ""՛֊ 
տսււոեասլէ ւււսՀւ/էւէ% ւսւբւսկւսւ մձժռւքժ հա1ւ կ^ոբռ.ուէժեւս%%^ 
եբկուց միո,թե«էմե ա%այբ,.յբսկա1,ի կապ սքա,,.կա%ակիբ^ 
Վեհին պա,ոկԱբ կկ՚պխ կչռոբգեաչ , թեթև պաբղ,..^ 
թիւ^ Հիւթիւ բւսղկացետի աոօւռ աաբբեբէսկան էւաղիւ 
ձևացեաի սաււՈււբ սւե՚նէսղի ա%ււխաչ ւք.բոշմետչ^ մաաեւււն 
մեձութեսԻ, ^ոբԳւ ՚եկաբեաի %ս»Րակ լք1,աբ,,ւթեսԻ. բա^ 
%իւ^ բաբդ եէքեաի ւօբձսւՆ սւՆձ%օւկսւն եյսւսսւիւյւ պօո.եւս1լ 
1ւեիք է1էւէւաւ^ււս օէէբւսմր կեբպ$ւ$դ րեսւլէ 9գեսւռ լսւ–սւս^ 
%իւթ եբկ%իւ/ սւրքաքինք օթ"՛/ ւ՚րբւ՚ւթեան ա՛նմ՛ահ բէ,ա^ ւււնՕԵ^՚Շօօւ^1օ 1&թ1ճ6 Տ|յւոէսքւ16 օօտէւէւոէ& (31 օօռօՑէէւ ; ւ1 տւջաօ ժ՚տ,– 
Ո811օ տօօ1թՏէօ Ճյ.1 Տւ§ռօւ6 ; 1ւ \՚^տէւէօ ճտԱ» ա&էտՈՅ, 
ւՅք11յւ 1ււօբ, թ&^ 1ւ ւշ 0616տէք ; 1՛ ՑԱօ^^ա Ճ1 83.ււէւէծ 
ձտււ՛ 3,եւէ8.ս16 ւաաօքէ&16 ; ւ» օ&տքւ ճ6օօոէ6 ճ61 ք&եհրւ– 

08,է0ք6 1ո01՝6Տ.էՕ ; 1ա 08,1183, ճ6Ա& Ա&է11քՌ Աա8.ՈՅ, ճ61 

՚\՚^6էհօ 6է«քոօ : 1՚1;յէուա6ոէօ ճ611՛ աօքւաց,շառ6 Ճօ11ձ. 
ււ&էԱքՁ. <1քԱ» 11ք16Տէծ, (ւԽ՚ւաւ) ; 1& օո^օոօ ճքւԽ օօտ6 
օօո\՚6116\՚օԱ Ձ.Ճ աւտէտոէե ^ւօոօտՅ, ; Րտտօարա Ճ1 ւ՚^է– 
էւէսճւււօ յ)^^Vօ Ճ1 ^ս^1տ^^^^^ օւրօր©; 1՚սշօէ«80ւու6ոէօ աՅ,1 
օ6տտ8էօ, օ1ւ(1 ո^աթ16 Ա ճւքէ^էէօ ; 1՚տ,ււ§ււտէ& ^^տ^ռ& ճ61 
ւսօսճօ օէ՚ւ^տէօ, օհօ քօտէւ բ&րէ6օւթ6 §^&շ^^է^^ Ճ6118. ա1– 
86ւՎօօո1ւ(1 (381 1*Ռճք6 , 6 ^^^ո6^^,տէ^ զս611օ օհ© օեհօ 

1Տ, բ8.1՚6Աէ013, (<–0(//ւ ԱՈՈԱՈւ) 86023. բՕՏ86ճ6Ո16 16 001բ6, 

6 բ316ՏԱ8է1 1& ՈՅ.տօւէք1 ճւ (լս«11օ (շհշ ւոս-քՀւս՛) ճ»ւ1՚սէ61՚օ 
տ(ՅԱ23, էք՚արօ ". 

^ս, 51 1՝ւ§1ւօ բքՕթււօ «1 1՚աՃր« ձօււտ. Խօօ, 9.11Ռէէ&– 
տէւ սսէւ(^ո(1օ ճւ 13.էէ6 ա&էշաօ տս գււ6տէ» է6^^^ սաւ16, 
6 օօո բ1■0VV^Ճ^ 0էս–6, 9, §սւտ& Ճ1 քւ1ւ, օ1ո§&ցԱ գո^Աօ 

0հ6 1Ո Տ6 00Ո1րք6Ոէ18 է11էէՕ. 1՚Ա ճ1է1§0Ցէ1 ւ1 ՕՕէՏՕ Ժ811^ 
\1էք1 բւ-քՑքՈէՕ ^սՅ \–18, Ճ611Տ \1է& Ճ1 1(108 8,(10Ո1&, տճ 

3. աօճօ ճէ^ււ» ^օ19^^է^1 ճ՛ ոո աօօբԱօ ւււ՚11՛ ա՚ւՅ,. ճտ, ^^1^տէՅ. 
\՜ւէք1 09է1(ւօք1 էքՅՏՕՕՈ՜ւ^տէւ, (՚ քւս 1օ տօ1ս6ւ՚օ ճօ§Ա ՅՈ§;61ւ 
քօտէւ ւււ3.աՒեՑէսէՅ. ^^ա1^^ օ1ա է16Ա6 1(1(1ա ; օ տօբՐՅ ոոտ, 

1ա\–օ13. քս1^ճՁ, ՈՈ0էՅ,էՅ, ՃՏ 6ՏՏ1, քօտճ 8,8Տ1աէՅ; 6 քօՐ– 
1113.էՌ ճ՛ 6և՚111(^11է0 է61՚Ր6(> բՐ6Տ(^(1ք»է1 3,1 ՕՕՐՕ (361 օև6– 

ւ՚սհւա ; 6 ոօ1 ^6116էք Ճ8116 ճօաա ք՚օտԱ աււա1քՅէՌ յ 
§;սւտՅ, (36^^^ս^օ^Յ ; 6 տօէէօ 1յ, \–18ւեւ16 1աէ^^^^, սաՌՈՅ. 
ք՛օտէւ ոՅՑՕՕՑէՅ ա ա1տէէ՚քօ Ճ1 ^x^.7ձ^, ատքքՅհւԽ. 

^Ա 861 տէՅ-էՅ. Տ6^V^է» <1յ1 Օո38,էՕ|–6 էԱՕ 6 Ճ1 էսէէ1, 

տօէէօ եւ էւ^սւ-3 ճ՛ 1111 տսճճւէօ ", 6 քօտէՏ օհւքւսաէՅ օօ1 
1101116 է1ւ 1113(1 ւ՚էւ ճւՎ ք՝քւէէօՐ6 Ճ^Աէտ 68էւ–6ա6 բՅՐէւ ճօ1 

աՕՈճօ ; 6 է՚Օտէւ 6616եքՅ,էՅ. էւ§;ԱՅ, Տ61123. Օ6003,է0 Ճ61ւ3 ւււնՕԵ^՚Շօօւ^1օ 39 

կողին, յարկ ^այկութէ,^% անեղ չիւղին , ,,,^իթ մ՛արգ, 
կութէան իանի անեղին, ղորէի մև,ւ,տ,,,ւթեան ,թդն 
օնէււԱես^ . պւսօէՏսւո. պսււոչսւՏքւււ սՈւաււււոկսւռ. ճգււոէ.^ 
թեսէնււ ) օրի՚էւակ ա-դղռւթ ձւռ% ւււ1ւսւքլսւքլսւկ վքւիպու1ձեսւհ ք 
էսՆպէսկսւս էսճհլւււ.1ժ իէՅւ ւրս$աւ1ւ ահրուԱեուե ^ իսկուՀր 
երքիւաււ^ե կէ^ււէահեաաւ օաւսւռէ^յ էՈոօէքասկխք Հեոր^աւեկս$լ 
^աւրւււկահ ս աու էժեւէւ1ւն^ սւ1ւպւսրւոսւկիր1ւ ւսղգսւկէքուէւեսւե 
երգԿհտ մերէէսւ1էՆ , սքեւօմռւ1էւս1էԱ սւրւաւււ1։գի ձանոււքոօ 
օէւհգեահ I ՛Ի՛ ՂՀՈ՛^ 1"՚–"՚Ա դք/րգԻ Հ"՚1"»զ""" ի "՚-որթ.,. կոյ,, 
սէշրւսւրՀբ ա/ա,ր1/է,ր կս,/ժսէւ/ր 9սէւ/րէէււ,ւ գք,եսռւ.պեւ,^ ե ոո. 
պհ" թ^1–"՚/վ> իէն,ւ,քսւկա% սքՈ,ՀպաԴւ,,ւ.թեայի ,քԱքարռւՖ,ււ^ 
կ,պ՚ն պարփակեքքէ^ր։ է, ղկե՚ե,քաղ,,յ,, ր%թացք ր^./. րւ. 
սսւօսւրգ. կհ^ւսւօօ էսււիղ ձոեոեր^ Ա ր,,ւո ւ,ւ1ա1ւռլքժ եսՈւ 
–րաղ։Րան •դա/ին թ-չն,^ /. յտնղաւ,.րաց աա«ի փ,,իէ. 
^ար, ե ի մէէ գասա,ւ կկաակաղ ,,ւն,,ղ Ա^աաէոյ 
,ս,,աւհ1քօ,/ ժռ^ւււու՚՚ր է քք 1Ո1 ւէւսրփի ,սմպոէ1 ւււ,ւ ի %,,^ 
ւ/ա%է պատւււեալ Հայիաբձար^ և Հռդեզէ% Հասււէռւած ի 
^րուքքէէէռ ,"՚ւհ Հ Ոք)քօ. «>->/>»/> ք /ւ ր նւէւ1ւսւեկ ասռանււն եեւա^ 
"ւհտ քրռւսէկքւէ, ,ոես,,ւկօււ. ,ււեսւււ,ւ լ ՚ւ փւհեւի բ1։ո։ Ա եսւմռ 
յ՚աբգկայ%«յ յ.«%ճ,..«.այն,.րՀ /ս»րՀ,»/.^ ձաէկկար։ 

*խ,. ի ,....եղձոզէ–ե ^,. և Հ...յե.յ%ի., Հպ..,..,,..կ«ւ4% ձև,,վ 
պաբոեքքար^ և Հաս,է,,,ղի՚1, ձա^աւք աշխւսբՀի յ՝,,,յբօբի՚ես,կ 
անւէւս,մբ ձսէրաեսսւբ^ էւ մեզռւււԽրս 1ւհո9ււ ,ռռւսքլւււ՝ ,ա,ռ.,աԽռ 
քսԽցսԽւսս ռսէ, ս,կ ււու1հսւօբ^ ե ս,մե%ւօւհ ա1,ռեսէա բԱ^ ւ™է1ե,Շօօ՚^1շ բր1ա& (ՅօոոՅ, օօ1թ6Vօ1^. ; 6 քօտէւ օօսք&տտտէՅ շօաոտ. ճւ 
տՅոԱէ^ 3. էսէէւ §11 է^Խէէւ բւա ; 6ճ տ. տօոո§Այւո78, ճ՚սոշլ 

§10\՚61103։ ա&Ո8Ա^է» 6 Տ6Ո23. ա8,Օօհւ6 ք08է1 0քք61՜է<1 ՑՕէէՕ 

§1օ^օ ճօո3.էօ Ճռ1 ^^6^.էօ^օ ; 6 տ^տւււտէւ, օ, §Ա193. ճ՛ սո 
Ձ,31Ո6Աօ, \ռ \՚օ1օոէծ, Ճ611& I)^V^ո^էծ, աճաէՅ. 1^ Ճյ,§11 
&հ1ՑՑ1 ճ61 աՅ,րօ ճւ գւատէօ աօոճօ է՛ 616VՌտէ^ ւռ ՏԱ թ61– 
VIII տւա116 3, զս6113– ճ61 §1^11 (մաշ ապստ), 6 ոբտԱ 
ւաբՌՕօւ ճւ զս8տէօ §1օեօ քօտէւ ՏօոէՅ օօա6 քք& Ճսւ6 

6 0&էէ1\Ղ^ Տթ1ո6 ; 6 քօտէւ 1118,ո1ք63է&է» քքԱէէՕ (11 §Ր8.ճ6– 

Vօ16 §ստէօ Ճյ,116 ^աՅ^^^ 8,ա&է6 Ճ611& է6ք13. ; 6 քօտէւ 
օհւՅայւէՅ. օօոտւ§1ւ6քՁ, ճ'^.աօ^6 (11611՛ ^ռV^տ^ե^16 ա19է610 
ՃտԱյ, ւ՚ոաէ^; 6 օօ11՚օօօս1էօ է&օօօտ11ւււ6ոէօ ճ61 Հ՚^^ւհօ 
քօտէւ օ1րօօււճՅ,էՅ. օօա6 Ճյ ուււռէ611օ 1սօ6ււէ6, 6 քօտէւ 
օօտէ1էււ1էՅ թ^^ո^^թ^օ Ճ1 օօոճո^ Ճ611ձ, ձօIո^I1^շ^օռ6 ճ61– 
1՚Տտտ6Ո2& ^^100^^սէէ^հ^16 " ; 6 1՚ւաա6ոտօ (1)ւօ) ոյյօօո– 
Ճէ՝տէ1, օօււա \Տև աւո՝& ոցՃ՛ ^սVօ1էօ ", քրՅ, Խ էււ6 8յւօւ՚6 
ա&տւո811(; ; 6 Ճէւ1 էսօ էւս1օւօ V^^§^ո^^16 քքօօռճՅտէւ ւ1 
քքսէէօ շեօ (1օո& 1՛ ^111I110^է81^է^^ ; 6 քօտէ1 քք^ռօՁ, ա6ճ1քւ– 
էր1օ6 քւ՚8 1է; Ճս6 \՚1է6 ", 6ճ 3,օօհ6էտտէ1 ա Բ&06 1 աօ– 
\՜սո6ււէ1 ճւ օոճ(տ հսք1Ց.տօօՅք , քօտէւ օոօաէքւ ճ՛ սո ոօ– 
ա6 ւոէՅո^ե110, քքւ116§ր&սճօէւ ւստւ61Ո6 օօ11՛ ճ1էւտՅւաօ 

Տ11ԲՐ61Ո0. 

Օր&, էս, Օ 8Ձ.Աէ8. 66ռ1էք101< Ճ1 Օա, 861 0616հքՁ,էք1 

օօռ է8,ոէւ 6 է311 6ճ 3,ոօօքՅ, ա1§;11օհ Օ9,ոէ)օ1 Ճ1 բօքէւ, 
էս, օհք տ(ո տէտւէքւ թք600ւ^ւէոօ6 (" §սւՅ& ճւ \՚1էՅ. 8սհ11– 
1116. Տճ հւ V6^օ , օօա6 Ա բոաօ Մււ1§6ռւէՀ) ճ61եւ 
ա6ճ6Ց1աՁ. 6ՏՏ6Ա28, (161 Ր3.ճք6, աաււք6տէ8,էօ թ6Ր է6, Տ1 

»բթ611ք1 բՈՈ01բ10 (31 դԱՏա 0հ6 ՕՕՈճԱ8Տ6ա ԱՈՅ. \՚ւէ& 

Ճ1 էօոսօոէւ 6 Ճ1 ռւօէէաօէ1շ1օու տէտ^6Ո(Յօ 1» Օաշք, 

ՕՕՏ1 է11, Է)ք<1է3, 6 ԵօԱէճսէէՅ., ք0Տէ1 Տբ«սէ։1էՅ. 6Տ6աբ10 

6տ1աւօ Ճ1 \՚1էո օօո;օոււ6 8§;11 օրՃ1ո1 Ճ1 Օւօ. Բէ■■^ է6 
01 քս օօսօքՅտօ (31 ա&տէ1օք116 (3 (31 օօստսա&ւ՚6 11 քսօօօ ւււնՕԵ^՚Շօօւ^1օ սէբու/ժձաւէւ պսակ արրուքյեաէւ գու գյսւյսնեցսէրէ ե րբրէւ 
զ^ահգւէւրսէ եր1^յ ս^աէրօէա ւսթսւրէսէսսօգ չծո/Ն ւ/աօւռւ^ 
Տ՚՚՚Րէ ^ ւ՚ՐՐ ււսէ-օւնօւե կաւժաս սւՆբսււին քքսսւուօւ&օւ^ 
թեաՕն Հեաևե^ար^ և ի խ՛՛րոց ^՚՚վէ աշքսարՀի չուչա^ 
սւսեան չէսլղզք սւք/րսւրձար յ էւ բրո ի գէՈւեաւ փչ՚՚ց Ր՚Ր"՝՛ 
աուքժեսՈւս քսւշրւսւր^րէւ ղբաւչւ1անռ ժազկեգաբք Ա էբր բ 
գաո^ աբմ՚աաոց եբկբի ,բաղւցբաճս,չակ պա՚"–ղ յաբռ՚Նձ, 
ցաւր^ ե քքրրռրգոէ.ԱԽաՈւն ահսւես քէա^^՚ւէ-Աե՚ան բւոբՀրբ^ 
գւսկից սիբւս կոչեցսէբ , և ծօէծուկ ^աւյէՀՕւՈէէն րւաւ՚ՆիՆ էբր 
րւսւաա$ոու ձոբձռյ աասօէեցսւբ^ ն ա^Հքսւկ քէբե սւէրռւ–Աեււ^ 
ււա^է/ան սկէս/Տսն ւ1եբսւկսւբգեցսւբ տ ե բ ւէբբւսւ^եօւլ միյոց 
քռ էէսւեաեց զս^կէւէԽ է ւոէսշխի՚ն ձրս՚ր թսւգաւլցևբ ^ ձ ի 
կռւսսւկսՈէ ^էէս/՛ բսւրույ՚սւկէ զ՚օնւաւ^սւրսւբն ոռկուռ Հսք^ 
Առլցեր ^ ե. մրքնոբգ կեէւսւօ երկռցոէ%ց ՚Հբւսնէե/ապէս Հա. 
ւ/սւրձւսկեցար ք ե. Հւսւ/ոօ^ւ ի խազազութ իէն ւ/իրկսէձույւ 
շարժմձ/նց կաց«,.ցս.բք և խբախակից Հեր՚նոր, բարձրու. 
^եաԱ ա^կսւպօէելբ օ^ուօէմբ պէաա՚ււէքցսւբէ /Ն՚գ ւաււքօահս ե բ սււրւպրսրս^ ե յեւս ր՚Նսւբեչւսկսւ% 
եբգս բս^օէ^բլյւրց գձրաւ^ռաւկէոսւ էսէ յաեւ/ակսւն մսւրւււց 
նաիւր%թսւց և յսքւլաէ9ւււշալիղ սուրբ Աաէոուաէձօւծթէւէ վւսււ՚ն 
օր որպէօ եբեէոէէհէ բ ^^հ քՐիօւծա՛ օ^գբանրկ՝ բԵու^ 
թև^-մւ Հօ,.՛ –կիղբե ա«ի Հևտ1,,յն,% ի^,^,–եակ յ՚աքակիր 
ՏգսՈւո^ ւաւասպէս եբէաւեէսբէ ե բաբէբէսնեւսչգ. գերօրրսւսկ 
ցէււցւ/աէէ $ոեօւ$ւկի ւասւոոււօժէսկբ*^ կ՚օբգսւց ժսէգեցէսբէ 
^ե ռաւ՚Նւ/ւսւէւուց ^ոէ ր1ւ կրցս՚նոդ ՚աւնսւպակսւե ժսւքքւ1Նւսբ 
ծօէխեցօՀբյ ^և ղաբադեսւ^ ի թ–եւ.ս Օէէաւյի՚նււ ի վքաււ֊բ^^ 
քժւսո կե^ւգա1ւբո էոեսսւքւ ^և ղանկցէրգհ տեսաւկւսնօւց ր ւ™է1ե,Շօօ՚^1շ 1ո8Հ^;6տտ1հւ16 . &ւ^16ոէ6 օճ 1ոօօքքսէէւհւ16 ; թքք էտ ոօ1 
VԲճ6ոա10 0. (ՅօքՅՕ Ճ1 գսօճաթօւՅւ զս611օ օե6 ^օ^Vօ1^, 
տօրւս 16 3.11 &6ոքօոււ6 ՚, թ6Ր Խ օտտ6^VՅ.աաօ տօէէօ 1յ. 
քյ^ք& սոաոՅ. 1՛ IոV^տ^հ^1ք; ; –թՑք էտ ՏՅՏէւ^տւ&աաօ օօա6 
ԱՈ 8–§;ո611օ զս611օ օհ6 քււ 11 1օ<1&էօ 6 էօ186 1 թ6003,է1 ; 
բ6ք էտ ոօ1 &ճօ^&տաօ \՚քա 1)1օ գսօ11օ օհ6 քս §1սճւ– 
օ&էօ 6 աքւ1էք&էէ3.էօ ճա ա3.1ք&էէօքւ; թօք է6, օօատ Խ^Աէւ 
ա թՁ,^6ոէ61^,, Ե6Ո6ճ1օ6աաօ 1» տ1^օւ՝1& ճ61 ՐտհՅրտ, օհտ 
օ1 &ոե տօօոօՅօաէՅ; բշէ է6 ւաատքջշռճօ ((էէտէոք^ց€ոատյ 
ոբււ՚&օգսՅ, ճ61 հ8,էէ18է6ր1օ 11 օե1քօ§ք&քօ ճտւ Ճ6հւէ1 (1611& 
ա&16(11շ1օո6 ; բօր է6, I՛ աV^տ^հ^16 8,տԱ օօօհւ ք1ւյց611օ1, 
ռօւ 8.օօ8.1622Ռաաօ 1ո &էհ Ճ1 քՅ,ոօ1ս11օ; բօք է6 ոօւ էա.– 
օ1քւաաօ, տօէէօ եւ քօոո& օօասռօ տ,^11 սօա1ո1, 1՚6տտ6Ո23, 
ահռւէՅ, ճ61 V6^Եօ ; բտք է6 ոօ1 V6ճ6աաօ 11 ռսօVՕ 
^ճԱաօ տբ1է1էսքւ16 3. ա18սւ՚3. ձ՝ 6էձ ճ61 V6^^հ^օ ՚՛ ; բտէ 
է© ^^^6V©աաօ, օօաշ ոօտէրօ օօաբ&^ււօ ոօԱյ Հ1է&, ւ1 
տօ16 (3611& ^ստէւշւ& ; բ61 էտ ՈՌէՐ&աաօ բք1ոօ1բ1ք1էյւ Ճյ. 
^^^,V1Ճ 1՚68Տ6ռ2էւ ժէ;1 'V6^հօ 8էէ;րոօ"; բտր է© ոօ1 Ց,էէւ՚1– 
ես1աաօ օթ^^6 սասո6 յմ (11տտ1ա116 է38,1եւ ճ^աս սաաւՅ,. 
՚Րււ զս1ոճ1, օ ]^I^,Ճ^6 ճ61 Տ1^օւ՚6 ք Ց&ոէ» 1)61թ3.13., 
քօտէւ 1)1 օ&ստՁ, ճւ էաւէօ աՅ,ու\՚1§Ա6, զս1 6տթ08էօ; էս, 
օ1ւ6 8©1 տէՌէՌ 1ռ ՈՕՈ118. ճ61 օս1էօ ճ©116 V©I■§^11^ 1աաՅ,– 
օօ1քւէ6. Բօւօհ© 86 ձցլ էռ ոօս քօ8Տ6 \6ււսէօ ՏԱ 11 է&աօ 
օ©16Ցէ6, ոօռ 81 98.ք6հհ6 թւօճօէէէւ 1& 0օասո1օռ6 օօո 

001ս1 , 0ե6 ՈՕՈ թԱծ 0886ք© ՏԼՏՏՏԼ^^աէՕ ձօձԿ 1108էք6 

1<ւեհւ՚8. " ; 6 1^ §1ս8է1շ1տւ ճտւ Ր3,ճք6 ռօո 81 տ&րտեետ 
աօտէՐՅ.է& ճտ,1 օ161օ, 86 ւ& էտքքՅ. ՈՕՈ ^V68Տ6 օօա1ռօաէ& 
8, թքօժսքք© 18. V^^^էծ ; 6 86 (»/ V^.՚^հօ) ոօո քօտ86 տէ^էօ 
օօոօ6բ1էօ ոտԱ՚ււէտւ՚օ էսօ 1ո\Դօ18ե116, 6^11 ռօո 91 83– 
ւ՚6եհ6 ^ո^^^ո3.էօ ; 6 տ՚6§11 ււօո 81 աքա1է68էՅտտ6 օօԱյւ 

ռ08էՐք1 Ո3,էո1&, ՈՕՈ 83,ք6հհ6 է&8է^էՕ 6(1 &քք6քք8.էՕ 1՚1ո– 
ՕՕւԱբէ6Ո81ե116 Ճ(1Ա՛ աէտււօէէՕ ; 6 8՚0@11 ոօո 16886 տէ^էօ ւււնՕԵ^՚Շօօւ^1օ ւ/աբգկսէյին կերպ ՚հկօւէոեւքԱՀք։^ ^և ղդովեալ րւսըձոփւ մե^ 
«աօ ՒՐԲ դգ"""՛ ճաշաակ /^կաչաքՔք ռ1ւ գսւաերոն ի «աք. 
րաղործասք, որպկ,, Աա«ու.ձոյ ճչյ՚արսփ երկրպա^կսՀք, 
^/> պանժանօԱյւ \Օք՛ ււքէոու.1ժբւ% ""քԳ սւկցօէւսէս օրՀՆաւ^ 
բսւ^եցօՀք^ ^ե ղյ։,ւրՀ.սկ պարոուք ա%իծիցն ի յ.սւյա.ղա^ 
սրն 9ւէլր րօկսւ/ոզւէ^քք ^Ա ղաւՈւօէեււե $ս\էււո ^րեչ$Ո$էէկւսց "•յ–»–*™* –/■«ք 


,,»ւ4,«^, ք/. 
Բ^%ի–Ա րՆ. 


թի^ 


ի <™,™ք« 


.կս-էթ 


^Ւ–, < 


–•ֆ-բկաք 


, քև զԱգս. 


^.ր Հ 


,,կքւ– ի 


.^փ ք. 


,.^կի 


աոյօ9%ոէ՚էւ օաե 


՚—^է *՛ յ րեգաւ^է աբգէսրւաւ1ժեւս՚ն կւՈւռաոաւկրԿ մեր կպոբգ սսէս$^ 
«սալ ,01ւ օահԾ սւմէսեսւկ ք^աւՈւքՈւ էու.1ժիւ%՛ սկսԽսէլ ի *իսււ–^ 
Աաւ պսւամեււսՀՕք քե օաոՀսււ/ծւ/սււո& է/արգու պէսակէրր՝ 
մեղ %ւՕււեատիպ ղռրձռվ գրեցա^քւ քԼրգ աքքւՀքւ՚ւսեւսս ււււբասնէօկսէՆ Աասէււնսս Տաււռեցերւց 
գա. մեա^սւկ պէսսւՏւսօ-է ւսօւսբսււռ կ՚՚՚՚՚րտ ՚՚՚ք՚՚՚Ա՚ււ՚կ 4/"*– 

՚՚՚Ի0> .Տ՚^/՚""%/՛ ""՚քԲ «""՚"""*՛–*/՛^» ՚Բ՚^՚^՚զի թէ չէր 
ի ք^ աՏեալ ռւղկշքւ եբ1քնւՕքի՚ե ^ ոչ էր պսւղաբեբեաչ 
զաՆճաշօւկեէի^ ի շբթաււնւքն մեր Հաւլռբգօւթիէ^ւ. ե. թէ 
չէր եբեեաք ՀօբԴւ սւբգարութխ՚ն ի յեբփէից , չեւ. էր սկբ. 
սեալ Ճչմ1ււբւոութ էւ՚ն՚ե ի յեբկրէ. հ թէ չէբ ^քզաքքեալ 
ւանփորձակէս^գ ^ուս աէրռաւանգի^ ոգ էր մօւբօեսւցեօւի Ա 
էքէ *էբ ւաււոնեւսլ մեբոմ բեսւԱ-եսւմ՚բօւ ո\ էբ շօշսւփեսւչ 
ե բյիո^ւեաչ աՆՀաււն իմււււււոիւի ե. քժէ չէր կրեալ ի գիրկ 
բռւրձողսւքք Հօզեզէ% բաղկաց^ ... էր ձաեա ցեալ. ե թէ 
չէբ Հսւմբուբեալ եբկբաւոբ շբթամ՚բք^ ոչ էր Տառեցեալ. 
ե թէ չէբ Հեաեեսւչ ի մաբգկա% յ^թւււցս^ ոչ էր ^արո. էեօծԵ^ՕօՕ<^\շ թօւէՅ–էօ 111 Տ6Ո0 Ճձ, եր&օօւ» քօրա&է* ճւ բօ1V6^^ , օհօ 

10 Տ0Տէ6ՈՈ6ք0, 6ՏՑ0 ՈՕՈ Տ&16հէ)6 0ՕՈՕ901ԱէՕ ; 6 Տ6 6§Ա 
ռՕՈ ք0389 Տէ^էՕ եք1018,է0 00116 18,է|եո1 է6^^68է^^, 6980 

ՈՕՈ տ&ք6Եե6 Ճ^Vս1§^էօ ; 6 96 ՈՕՈ ^,V6տտ6 6§Ա օտաաւ– 
ՈՅ,էօ օօ^Ա սօաւու, ոօռ տէէՐօհեՑ տէՌԱւ թ16ճւօ3.էքւ հւ 
8Ա& 6ՏՏ6Ո23, ձ&116 0Օ8Օ 0ք6ս,է6; 6 Տ6 1՛ օԱօ աօօքքսահԱօ 

ճքւԽ. 11&68էծ ((/ԽւՈՕ) ոօռ քօՏՏՏ տէէւէՕ V(^^Տ^էՕ, 6380 ՈՕՈ 

01 ^V^6եե6 սոէւ ; 6 86 6§Ա ՈՕՈ &\՜6986 սռւէօ 11 ռօտէէօ 
օ1 տսօ, 6Տ80 ՈՕՈ \՚6ո։6հե6 եՅ,էէ62;շ;Ձ.էօ ; 6 86 1՛ սօաօ 
ՈՕՈ քօտտ6 տէ^էօ օօւահօքտէօ ռ^\\՝ (Սօտօ) շԽ տէտւ 1ո 
օւ61օ, 6§11 ռօո 8(^^6հե6 թււոհօ8.էօ ; 6 86 1՛ ճ.ւէ1891աօ 

ՈՕՈ Տ1 ք09Տ6 11ա1Ա8,էՕ ՃյԱո, 8Ա» բաթՈ» §10Ո&, ՈՕՈ 

81 տ&16հե6 1ոո&1շՅ,էօ գււ611օ, շԽ քս թք680 Ճօ.11յ, (յ)օԽ(՚ո;) 

Ճ1 գու հ3.830. 

Ր6քծ 6^11 բ1–686 1ք1 03ՐՈ6 6 Տ1 քշՕէ֊ ԱՕւՈՕ, քս թ8,– 
16ՏՅ.էՕ Ո61 Ուօճօ 1Ո 01Ա 81 ա»ո1ք6տէծ ; V0ՈՈ6 6VՅ.Ո§^- 

11շշՁ.էօ, օոճտ տ1օւ–աօՁ,էօ ; տ1 բսրւքւօծ օօաշ քս օ&ոէՌէօ, 
V6ա1^ ե^էէ622&է։ւ ^^^6V6ոճօ 1՛ &էէ6տէ3.շ1օո6 ; 11 ու6– 
ճ681աօ V6ոո6 ո^,^^^էօ ո61 աօճօ 1ո օս1 քս բր6ճւօՅ,էօ. 

Տ§11 տ1 Ր686 բՕV6^0, Օոձօ 9Հ;գս18էծ ՈՇՕհտ2.7յՕ ՚, տ1 ք606 

օհե6ճ16ոէ6, օոժօ քս 3.ճօւ&էօ ; Ո06\՚6էէ6 11 |31V1սօ օւււէօ 
ճօռճօ քս բւՑ,§6ւէօ; ճս՚6ոոօ V^VՕ, բօրշհօ 96թօ1էօ;օքս 

0ՈՕ1&է0, թ6ՐՕե6 թԱՈ1էՕ. 1մ& 1^86 V6^§0§ռՕՏՕ ", բ61–օ1|6 

բօրէծ 1'օոէՌ; 6 Ճւ©ճ6 ւ& 1(՚էւշ13., բօքօհ^ տ՚&էէոտէծ; օ 
ճս՚6ՈՈ6 սսճօ, ւ&օոճօ օ1 V68է^ ՚, 6 քււ ^^օ^աՅտօ, 1յւօսճ6 
օ1 Ց&ոծ ; 6 034(^6 ա բ6ոօօ1օ, I^օոճ6 տ՛ ււաԱ1շծ. Ք 

0Օք36 բ6ք 1՚Յ.Ո& 00ա6 ԱՈ 06163է6, 6 ^Օ^V01ծ ՕՕաՕ ԱՈՕ 

8թ1ոէօ, 6 81 Ո8.900Տ6 00016 ԱՈ (ք–Ռ/(;) ^աթ6^տ^^^է^հ^16, 
6 քստտ^ օօա6 ԱՈ 1ոօօաբք6Ոտ1ե116 ; տ՛ աօււտւասծ Յօբւս 
Խ ոոե1 ճ61 շ161օ. 1՝ս 1օ(յյւէօ օօաօ Սռ1§6ռ1էօ, քս 
օօ1օք1էօ 111 8էւ116 Ճ1 քՕտտՅ 30^§6սէ6 ; քս 1ռէ6^^օ§^էօ 
թօք Խ բ18,§1ւ6 սօո էւաՅ,ւ–§1ււՁ–է6 " ; քս Օքքճսէօ Ճյ.§;11 ւււօօԵ^՚Շօօւ^1օ ղէալ էակն ի յէից,,. ե թէ չկ, թափէա, է. ,5, ,«%... 
պւսկսԻւ ի ւքե^օպւււ1ւ^^ ոչ կր զմեզ օծեսէք. ե թ^է չէր 
իէսւօ^ւձաչ ղմձրս ր^գ իւրու1Տւք ^^ ^ր ւ/կրւռ1ոաւչ, ե թէ 
էէր /սրախա.աեսւչ յհւրռ^ւ ի էերփււսրւուաւ^ «4 ես էր օ/՛/*֊ 
բեւսլ, և թէ էէր իէէնսէրՀեսւչ բարձր՛ն ի յր՚եւռէս%ի փա^ 
^ացնք «չ էր վերացեալ ի սա.,ր՚1,ար.«ցս առ^եաքեախէ իաէււ ւՈսր1Տւասւքաււ^ որքան ւ/ւօրգ.ացւսւ. ^՚ւքն ե ^քա/օւ^ 
I ժսՈւուսաէ.. ւաւետւսրաեեւրսւ.^ ուստր 
,կ ւՈւցւրձցաւ^ սրպէս երպեւքաւ. խւկ 
էկսքքձցա. . նոյ՚ւ. իսկ պս.,.,յհցաւ^ որպէս ■Ակս.,, 


ր–– 


փս.^ա. 


.րկ. Տառէ,,ա, 


. խ,կ աէ,ա–եկացաւ, »,. 


<ով ճոխաւքօ. 


... ի.կ 


Հնա. 


ղաՆգեցա 


■ 1 պ՚"է "V՛";՛"՛»""– 1 


հկ ԿԿւ-պ– 


գկա., 


,,..վ 


/ւ,...,է,«,. 


• հ՚ւ է"–^՛–,"–, " 


1-Վ 1^–1Կ՛ 


.... ի.կ 


1"–֊ 


էոռւձցաւ. , 


, »^,,^ պա^յեցա^ . 


ի.կ այլ.չ, 


^3"յտ 1 


"ք՜Վ 


■«■""՛է""՛"՛.»– Ի"Կ ր^րկրկ-յցւ "1-վ "ր 


աքեցաւ. 


հկ 


ոԿ-յօէ 


՞Ր-Վ յերկացս... իկ 


–ւ1–տ"յՅւ 


որ^վ բևե^. 


ցա.. իկ կս,%,%էււ,,,ւ, ^ւա,/ փ~, 


աեգեցաւ-է հ 


■ւ պացս, 


••–••ր֊ 


պէ. վէքնայԲ, /«»*». ..րպէ. 


^.գեղէ-և, հ. 


–>ԿԿ–՛ 


ւ »/.- պէս զէմ1Հրնքւն^ փաւխեաւ. ռրպէս ղանՀսւօ ^ ի յսւժաս ^/*4֊ 
^՚ԻՏ ^Գ զԳ^""&"է գ՚՚վկ՛^^ ո/..^էս քրիածթէէ բսսորաբուզխ 
կայլակգր %երկեաւ^ ՚-նկից վիրս՚ցն խ-ց-վ Տ,արցս^,նե, 
ցաւ^ ր ււեկրպ աանւՈսՀ ՀրԽչւռսւկսւււս ^սււ.սւսւսւցսւէ.. 1"՚Դ֊ 
թսղ յ՚րցմահ 1ւ մարտի փսէոյււէ.որեցսււ^ գսւսէսւլռր ար. 
գաւրաււկշիո յ>է$մէ^սւխ "՚ԳԳ"՚0 ՚քերապսււոյեցսււ.։ ^անզի ւ™է1ե,Շօօ՚^1շ 600^1տւ ^ո§81^ 1ւոաօւէյւ1ւ, (1յ։1 գս3.1ւ քււ §1օո6օօ.էօ \Ղէ– 
էօրւօ80 ւո օօւււհ&էէւա6սէՀ) Ճ1 §ա6ո՝ռ ; 6 ք՚ս (3» էսէէք 
1(՚ 110210Ո1 Ճ^V^1Iտ^էօ §ւսճւԸ6 Ճ1 §1ււ8է1շա. Տ թօւօհ^ 
I՛ 6տտ6ռ»3, նւշւշ&էԱ ^ջ%^ էսօ ա€՚շշօ բօտք՝ բւ՚ւոօւթւօ 3.1– 
1՚աօււուք12աո^, բ6^ էօ գսաճւ Յյւօհ6 սօւ, (^1^111 Ճյ, 
§13,7.19, ւռ6քքՁ.ե116, օէէ6ո©տաօ էսէէք ^ս6տէ6 ձօճ 111 ճօ– 
ռօ ւռօօաբ6ււտ&հ116 ; ք րք*ք է© օւ քսրօոօ բք6բ&ք&է1 էսէէօ 

զԱ63է6 ք^Աօւէծ, Ո6118, 1611218. Ճ811& Տբ618,Ո2& Ե6&է1Տ91տ&. 

Տճ 6 ր^քօւծ օհօ ռօւ, ա§1ոօօօ1)1Ձ,սճօօ1, օքքոասօ 3.1 
1^8.էօ (3& էօ, ռօցէքՕ օօո81աւ16, ^ճ 8.11՚3.1էւտտ1աօ ոօռւ^ 
ճւ Թ(^տծ, էսէէտ 1^ ^1օո€՚, բ6ւ քյւտ§1 ^611յ. հ6Ցէ^ 1սօօ 
Լշօո€€տտւ) ա Յսր^աւ ցՃ &§Ա ւոհաւ ՚՛ ռտւ աւտէտւ՚ւ Լմք– 
ւ՚է»ւ) օօօււ1էւ, ք1§ււյւրճ&ոէւ եւ քօոո&210116 1օճ6Vօ1օ 6 
Յթ16ոճււՅՑ. Ճ^11յ, ոսօ\՚9, օ^6^,է^1^^^ ռ611՚6ճաշւօ ա6քքԱեւ16 
Ճ^11ձ, 8Ց,ռէՅ. 0հւ6Տ& : 6 զս1ոճւ, օ Լւ6է1տտ1աՅ., \՚^քտօ Ժ1 

է6 Ոբ6էՏՅ,աՕ 1յ. Ո09էք& Տ01ւէՅ. հ0116ճ1 210110. 

Ք6Ո6ճ6էէէ1 361 էս ք^^ 16 ժօոո^, օյւբօ ճ61 1օքՕ \–աւէօ 
6 00ք0ո& քս1§1ճ1տտ1ա& ; շօւէ>ււ& ճւ V^^^ո^էծ զԱբ տբօտ6 

բւււ^, ՕՕՈՅՈքէ 616էէՅ. ^113. Խճտ, 6Տ6Աէ6 կԽ /ա11ՈԱ՚11էէ) Ճ1 

թ^0V6 ; 0010ՈՅ, ւատօւ՚շ6Ցօւհւ16 տւ §սւտ8. (31 1սօ6, օօ– 
^օռ^. ձ1 §քՌ216 բօրէ6ոէօտ6 ււ11& §6ւււէյւօ6 Ճ1 ^ս611օ 
օհ6 6 ; օօաոՅ, ճւ ե6&էւէսճւս6 811էւ ծ1&(3ր6 ճ61 V6^■եօ 
բ^էտաօ ; օօաոՁ. ճւ տ&ոէՅ. §1օոյ. յ11յ, \՚ւէ^ տսբշքՈՁ, ; 
^օ^օոք^ ւո ՅբԽոճւճօ աօճօ քս1^6ււէ6 յ11«, տ^^V^^ օօո– 
ձօէէ& ; շօքօոՅ, էտտՅսէտ Ճ&1 Տ^§;I10^8 յ,11յ, տօ16Ո23, ձօէՁ.է» 

Ճ1 0616Տէ6 Տ&բ16Ո2& ; ՕՕէՕՈււ 116089ՏՏհ8, »Ա՚ ՕքՈՁ,ա6ՈէՕ 

(16118. 01ւ16Տ& ; օօէօՈՁ, &ճօքՅ,հւ16 ռՄ 3,եե1§11քւտ6Ոէօ ճ^ւ 
ոսՕVՕ Տւօռ ; օօւ՚օոտ. (յ1^ւոէ& ձ1 VՁ,^^ օօ1օհ ճքւ1ւօ տթ1քո– 

ճ0Ր6 Ճ6116 Տ6էէ6 Տէ6Ա6 ) 001011» Ճ1 16^ք11ռ6 3.118. բ8ք(՚Ո– 
է61& (161 8Աբ6Ո11 ; 0010Ո8. 1աաՑ0018է8 116118, V^^ Ճ6118 
^Ա3է1շ1&. 

0ք8., Ո01 Ճ1տ061ւճ6ոէւ 331 է6ՐՐ6տէՐ6 6 ^^6^էօ ճճտաօ, ւււնՕԵ^՚Շօօւ^1օ ի ^(>՛ Գ0եագրեաց զսկիզբԴ. մ՚արգե^ւսթեաԱ Ա^եղ^ 
իսկութխ^ւ, էէ յրնարեաչ աէնպասւոսՐ շնորՀԷ զ-Ա՚ւ էքմհ^ 
%ախ ա/եփւէխս^է1էսգելի պարգեակա՚ն ձիրս րնկսւքէէՀք^, հ 
օև էամ1էՆօՓւ պւո պսււռբառւռու–թ իւ^ւ քլաոեբաւէաոութեաԱ 
թւսռմեոաէւեէսե ւէււսու ^րճա սւնսւօ մեղ Հանգօբձօցսէւէ 
քքւ. ւբսմէւՆախ փսւոս երւօէւաւկաօն լուսօյ %չուլիւք վերԱսց 
հ %եո^ոց ձ-սւձ ուկ խսր^րգուք բսւղմագռվեսւռ պռքքժւաւ 
յօբ1քհւՈւ^ ՚հոբ սէբսւրաձոց սիւճօւռ չք^ուսւձոք սուբբ եկե֊ 
դԿ^՚Սէ է –^4* *^*.7*Հ7/՛ կեբպի» մերոյ և բաբձբսւցեբւ/ 
սւնո։ անն 0իսու֊ււի՝ ձնկուքք կբկ%եբ։ւ/վ1 ւ1աւււռււքաՆեւքք. ռւս, 
"էր հ ,թեպ Ր՚՚րկրեսերււս. օռոմորււէկաաւ օ ր^$ւս բսւեու-էժ րւԱ 
բսՈւիս եբկրորգեւ&ւ ՕքՀ,%եալ *,, գ.. ի կ 


՚"*"»"1 7/"՛^ 


%,ՏԻ% 


պս,–ևձս,. 
, ,^4 


կ,^. 


,ւթ1,ա% 


մկք^ւր 


՚;աւ.մԱ,,թեա–Ա, պ.ակ քն» 


,.,ւթ1,ա% 


ա-Նփ, 


.րձ գ~վ,.թեսԽ, 


պ».«կ անէ,է,,ւթէ^,%՛ րլ. 


•աւ սսաՆռ 


.տևա-ն, պ,,., 


,կ շ%,,ր. ^անոբոդ Լի ձ՚1,եբ.ւթեա՚ն^ պսակ եբս,՚նս.կա1ւ Բս1%իՆ Հօր 
է/սէ/սոէ-աժ ծան - ասսէկ սուրբ աաքէՕ՜աՆէսս կռհսւէրւ բսէո^ 
ճբուԱեանք պսսւկ աաււծսւռսւփսւռ վսէբոլց իմասւոու քժ սաւհ ^ 
պսսէե սէիրսէպսււէւուսւսսւ եբկ՚1ւսւՀսւ1ւճւսր% գիօոււԱ եան • 
պսէսե արւոաեօէկէէԽ եկեդեցւու գեղեցեուԱ՜եւօե | պսսւկ 
պսւչսէծրււքժեսւս քքրսնբ %ռբւո ղարգսւբսահ, պսակ յ՚՚Գ֊ 
ււսւ՚էւկսւր յ՚՚՚րփհքւ ռւ-քօէաւռ փսէ/չսւսւսւկյէէւէւ , պսակ սւռսէ*^ 
սորգական ւ1երնոռ1ւ սւզղււէկսսւ.քժեսւե ^ պււսւկ անբժա.^ 
քժեան շաւոսէցե ասրգյսբուքժեսՈւէ Աբգ , ամենեցսւն վերակարգ ձրց թսւոցս այսսցիկ ւււնՕԵ^՚Շօօւ^1օ էւ օօոք^տ81&աօ &հ1էտօօ1օ ճ6Տւճքք<ւհ11օ ^ եքտւէււ. ճւ էսէէր 
զս6տէ6 տւատբօտէէ՛ ժոէւ, ք V^^տօ ^16էէօ (3«11«. 7օ1օււէ^ ճտւ֊ 
Ոոքւաէօ, օ1տ քօտէւ շձւճշԱէօ. ւոււա^ճտ, մւ ճւք(՚8& քօր– 
էւՅՑւռտ թ61՛ աոսա8Ր6^\՚օԱ ռ»);ւօռ1. 1ուբ6աօօհ6 Ո61 ք1– 
քււջւօ Ժ611& էւա ւոէ6Ր06տտ1օո(՛ €16§ւււտտւա& 8 քօրէ1տտււււՅ, 
օ տ&ոէտ. (յ6։սէոօ6 (1ւ Օա, ռօւ ոաոուտտօ ^ՕI1V3.1^ճ^.է^, 
է^օV^,ոճօ ^V^ օւՄ» 6 էւբօտօ տօէէօ 1՚օուեր& (ՅօԱձ. էստ 
բ^օէ62^օռ6, տաււԽ յ,Ճ աո ասւօ հ^ո քօ^է^6^^.էօ. 1^սք0 
օա8,էօ §^&շ^օ88.աօոէ6 ճքւ VI^^^ հո118ոէւ րսքւտՅւա1 ; 
ասւ^ օ1քօօսճ8,էօ 51 քսօօօ, տքտթս|^քւհւ1^ Ճյ,§Ա տ«տտ,ւէ1 
ճւ եւճրօռւ ; տսա քւ8.աա6§§1տւոէ6 ճւ քէւ\՚ւ116, ^11^,^^^V&- 
եւ16 ©ճ ա8Հյօք՝88ւե116 ձ& Ճ&Ո էքտճւէօո ; ասւ՚օ 8օաա(ւ– 
ա8ոէ6 ա6ւ&\՚ւտ1ւօտօ, տտօօոճօ Ք260հւ616 ", 0ե6 80ք1տՏ6 
^6ուօ6ա6ոէ6 6Տ86Ո16 օնատՅւ 1՛ (^ոէքտ.է& ; տսա ^^^^օս- 

ճ^էՕ ՅՅ, էսէէ© 16 բՅքԱ , Տ^ՕՕՈճՕ 1)&\՜1Ճ " , 16 0Ա1 

քօոճ&ա6ոէՑ, քսրօռօ 56էէ&է6 Ճ&Ա՛ ճատՑւաօ ; ասա \^^^ 
11ւՅւտտւաօ Ճ611է1 Օւէէձ տսբ61՜ՈԱ, տ600ոճօ ՐօօԽ ", 0\՚6 
ք8.օօօտ1ւ6տէւ էսէէւ օօա6 &հւէքւռէ1 ; թ6քօհ6 ո&տօտոձօ 1(1– 
ճւօ ւո օօդ>օ, ք»06տէւ հ^Ա ճ61 տսբտաօ Տւօո տթւրւէս&Խ 
1 ո»էւ (161 Տւօո ա»է6է18.16 ; օճ 6 բՑՐօւծ օհօ Ճձ.116 1օրօ 
13.հհքքւ քս հ6Ո6ձ6էէօ 1՚սէ6ա էսօ V^^տ^I160, 6 Ճյ, էսէէւ 
V6ո^^է^ օօոքշտտ&էքէ &հւէ»շաո(՚. 6 էշաբւօ ճւ գսօԱօ օհ՚ծ 
Ճ1 ա6ճ8տւա& 6Ց86Ո28, օօ1 Րօճւ6. 

ճ է6 գսւոճւ տւս8է&ա(ՅՈէ6 81 &բթ11օՅ, ^ւ1611օ ճ^ւ 
բաքնէտւ : " քօ8էւ յ ոօւ &ւսէօ 6 (5յ,8& Ճ1 րւքս§ւօ օօոէա 
1 է0քք6Ոէլ Ո61 §;1օոււ Ճ1 էոեօ1ո.շւօու ՚՝ ո. բս^622^1 

Ճ6116 V6^■^Ո^ 6 ր1՚60Աք80Ր6 ճտւ (X>^^ ճ61 հ63,է1, 1ՈՅ,ճք6 

ճ611ււ քօո(38,շւօռ6 VՁI^Յ^տ8^ա& ճ611տ. 0հ16տ&, օ §օուէք106 
ճ61 V6^Եօ ւաա&օօ1»էօ ճւ Օւօ, ոօւ է6 ւոօօրօուտււոօ 

Տ6աբք6 ՕՕՈ ՕՕՈէւռԱւ 03,Ոէ101 Ո61 1սՕ§հւ 00ՈՏ6ԸՐ8,է1 3, 

է6աբւօ Ճ611& էս& տ&ոէ1էծ; 6 ոքււ^§;6ոճօօւ տօէէօ 16 ^I^ 
18.ք§հւտտ1ա6 Ճ611& Ճւք688,, օհ© (.V) օԱս՚՚ոք) ռօ\\^ էԱ6 ւււնՕԵ^՚Շօօւ^1օ բեակարա՚հ րաղէաւի ե երսիւելի , հ րնւքյէէ%արա՚ն րնտ^ 
րակսւն կէսւ1սււք քքխրւօէ քձւ զվՓ^ղ էւռււտովւա^ւ խ1ք երկրսււ որ 
ձ՚էւսւ1ւււռււ ռւուււււսսւէէեռծսւկսւՆՆ քԼգսււքսա1է որոս աաւԱՀսւաւէր 
ս անԱհլ. առա՚նւք այրէակա1ւ /է աւսՀւկս^ւսկէւ^ պսւրիսպ 
կաւայէէ.ւքւսո I •թւռնղի ^քսւրէէս^ւաէ^աքքք և յւռմե%ազօր ցսէ 
բաոձքսօսու1յ հւ^ւգ֊ միշւ՚է աւաաւրՆեա/ 1Տէօււ& ի Հասս։ա^ 
էոռւթ եաէւ լ ինօւմեսւչվւ և Հանգււլւ/ձսէլք Ր^՚գ. Հւէվաեեաւ 
պւայսււսօ^ւոէ ԱեաւԼ սամոէ.ր պէռաուօէրհ սոէ-րր քԼսօոէււօժւսժ՝^ 
"ԻԴ– է ^ատոլար պճւէքստրէ՚ն ի ղւււ1ւսւղսՈէ ԱսՀԲրօէււՕէրգ 
տկսէնց յւսրմէււրեալ. պաւռուար ^լէսւպսւրփւսկ Աէեմէսօէէէյ^ 
լ։նգգիմհղաւք1ւ Հի՛նից. պաւ«ու–ւսր բուքսւ՚հչոյլ ա՚նՀուպ ե 
օւնՀաս ւ/ա»ոու–Ու&ք% ււյքնեսււ գրժոոաո . ւսսւաուսւո սւմե^ 
՚հւոՀքէէԱԼ ըւււռ քքզեկիկի^ ռր ՚էղխեալ ղւ/ուտ քո ճչգրօէւս^ 
պաէաույ/ս ռ ոեւսռ . պաւոույււաւ յր*էսպւսրիսպ՝ րսէս *իաւ.^ 
թ՚Աքք "Բ՛Ա Հի^ անչարէէէււթ1ոաւ1ւ ի բարձրելոբւ Հաաօա, 
աեոււէԼէ պսւաու֊սւր սւսսօւկսէօ֊ւէւս ռաոս^^ք|ն վեբււււ/ րոա 
^սէւդուէի ք որոււՐ աՀաէւուրա բնսւկիւս սւր$էւրէէրէ ^ասզէ 
ռքԼսաուէսժ ժ^ւար ի յէււրՏւի . 1ւ ռձ%ունգյւ յԽրՏՏւաւսւր 
է/իք՚նի՝ «րգխ. արարեր վեր՛նուկ Հոպեւորիէ Որռյ աղւս, 
ղաւ. օրՀ՚եեցաւ. արգարգ ք« կուսռւթիւ^ ի շրթոէ՚նս 
%օաի՚ն. ե աոսսէօւ1սւ%եււար /ա»/&քւ&սու.%ւԱ մար^ւսրաԱ ե. 

քքՐ՚՚Ղ սւրգ՚^րսւպհ" ի •Ք'''1 ր՚հժսւ/եաչ ղբաե ասււոմո^ ,ի%– Եղեր մկ 


օգեակաօ՚ե և էու 


..-,. ապս,.ինի 


՝ ,ւ"–ոՒհւ 


<*,»,«.,■ 


./՚"""/" 


աէ,ձկ«,թ1,«,–։.. 


^^ր,.թ1..ն 


կ,^Ի, ւ 


..կզբն^չ,,, 


ց,ղ ^,«.ո,յ, էրքանկա^ղ 


լ յՏար Հի^ագրոէ–թեսա% 


4,»,™™,»» 


,թէս,% 


էկկկ^յ, ւ 


ձ՚եւէղ էմեարա, 


ս, ր^նի 


Աս»է«ւծ«յ 


■■ .Ղքկ 


յա.էա օրքւ^ 


.թե^յ). յէշ– 


^..^կէՀ^ 


ի –Լ^ւիրԽ 


"/ "ԿՒ 


- "ք/.~^է–* # 


,.մ– ս,ս.Տ^րէ, 


ւ ի թե.ս 


ս/աՀս/անո 


.թե^ն 


<™>"՚"™(™* Ք 


ո,յկ. յԽղթա-ն 


"՚Տ "՚պ՛"֊ 


ւիէլ,.ք 


ղձէ^.. . 


յէր ի .,,«. ,», 


ս,րա*է^. 1, 


–■–ԿԿւ-՚Օ ւ™է1ե,Շօօ՚^1շ 60 

աէ«՚Շ6391օււՏ, ււտէւ17,ւաոօ տ դսօտէօ 1ոօ§օ 1(՝ ոօտէրօ 
այւա V(>^տօ Ճ1 էբ, բ օօո օօւէւտտւոա տթ8ք3.ււ/,& օքօճաաօ 
Ժ1 ք88(՝քօ տ^1V^^է^. ք1(1 օւ՚& »ւփբ1Տօ1՝ւ՚ւ՚»օ ^000^11 ւ1 օտւււէօ 
ձ1 ետռօճւշւօու ճ^ւէք Ո0(*էր6 1ւււ§ւս\ 6ճ 3.§^տճ1տօ1 Ճ1 
ք&VՕ^^^օ «, գս^տէօ Լէւ՚ւորԽ) 1 (1օու ^611© ^^տ^,7ձ^ ճւ Տաո 
6 Ճ1 աէԽաոա ; &աոօ1ւ6 բօտտաաօ ^611(36^^^ ճ6§ա 
ճ^ւԱ թա–է(^շ1բէ17.1օււք ճտ՚11ււ 9քւ1սէ6 ոօ1 §ւօաօ Ճք11& §րյ,ո– 
ճք ա^ռ^քքտէս^^^օո6 ճ611յւ §1օւ՜13. ւոճ616եւ16 ճ61^^աաօ^- 
է31€* 8^1V8.էօ^^՚ ^ էսօ Ոտ1ա Սւո§օո1էօ, (161 Օա սուօօ 
6 Տ1^օր« Օքտս ; 6 ո^ււօ տէ^ՅՏՕ էէ՚աբո Ճ1 թօէօրէւ օոօ– 

ք&ւ՚Բ ՅՕէէՕ (1Աք8է1 3.1՚Շ111 ՕՈ1յ1է1, 001116 03.1193. 6 թՐ600է– 

ոէո06 ճւ էսէէւ գսէ՚Ցէւ է>6ա, ^,1է^տտ^ա^ Օօաէոօտ ճ61– 
1՝ Տտտօոշ». I11ք^ո^է^ \ ւււօօԵ^՚Շօօւ^1օ "վ ^՚ ՚Վք "՚պրԻօ ԱՐԳ "՚ղ՚"չէ"/ք ւ^կաք զձր. (/ս(՚1ւսւսոուո ընգոլհեչ ւ/սքս1ւ փրկոլէժհաե ւասաւր ռալրս^ 
Սէէաս՝ մեժի էսււ$ւաոէ.բեււէե փւէւււաւււ աՆձսծր ^ ՓրԼէխէ աՂ,յէսՀի, քւ,.յկ. ւ/՚իածնի՝ միոյն Ա», ^•7) .ոես.ոն 8խ իւ. իբր զպա.«Տա^ ..կզբ՚նս.չ,սվ.ղ .սք^բա 
ռ$է$րեւսց՝ ի "որա կաւէսւրհ ռեղւսպՏնելպ՝ ո^եզ պաս\ ւ™է1ե,Շօօ՚^1շ ւ™է1ե,ՇօՕ՚^1շ ճէ^ւ^օ՚Րճշւօա 1. Օւօհհօ, XXXVIII. 7. 

2. I. Օօոոէ. II. 15. 

3. յ\§1ւ &Ո6։6Ա Օքո ոօէօ Ր6Ր (^^V^ո^ ո\՚»^1տշւօո6, ւ1 աւտէ6քօ 
(1611՛ ւո(;8ՐՈ3210116, րօքօ 6ՏՏ1 ոօո 116 <:օոօտ^^V^ոօ 16 րտրէւօօ– 
ԱոԱւ, օհշ քսրօոօ 3 1օրս ւււ&ուք6տեւէս ճւ այւոօ ւո աց,ոօ շհ6 
տւ ^օար^V^^^օ Ո61հւ V^էՅ ժւ (Տօտա Օոտէօ 6 ժօԱյւ Տտււէյւ Օհատ». 

4. (յ1օ1)ե6, XXVII. 14. 

5. ձբՕՕ. XX. II. 

6. Օ&Ո. 11. 35, 44. 

7. Օւօծ, օԵ տէօ՚ոօ. 

8. Շւօ6, ւո շ&աեւօ (16I1^ ւոՅէօքուԱՂ է6ՐքօտէՐՕ »«օէէ»տէւ 

9. 1տ. VI. 6, 7. 

10. ՕւՕՕ, ւ1 ր600Տէօ 0Ոք;ք1Ո316. 
11. ՕւՕՕ, զ1ւ ՅՈէ^61ւ. 

12. ՇԽԻ,, ՈՕՈ տօ1օ տւ սա նհտէօ ժռ ճաւ տտտէ^տշ, (^^11ո (I^V^՝ 
ւսԱւ ւ1»11՚տուա» րք12ւօո&16, Ո1.Ղ տււօհ6 1՛ էոշա՚աւտԽու;, \9\& 

3. Ժ1ք6, 1յ աՅէ6Ո316 8ր6ն16 6Տէ6Ո0ք6 (161 ՕՕքր», ՕՕՈ էԱէԱ 1 861181 

6 16 տ6ա1>ր&, խ հւէւէէՀՅւտո, V^16 3 (1ւՐ6, տւ սու 1ոէօրոՅա6ոէօ 
օօու()3էեւ, ւոէւ6Ր31ււ(՚ռ1« քս ւււէ՚հւոտՅ,, րսուօ ՅVV^I■Ո6 » շօցյ ււո– 
աէ՚ՐՏՅ ■ռէ՝\\՝օ.ռ(\\ա,մ.ո11՚6տտօո։;ո Ճտ\\յ. (1ւ\ՂուԱւ. Օօո օւ(» 11 Տււո1օ 

ճսէօւ՚Օ \՜ԱՍ16 (11ւ՚6 6հ6 Ո611՛ ԱՈ10Ո6 (1611» (^^V^Ո^էՅ 0011՚ՅՈ1աՅ 

ք32աո316, 1,Ղ ր^^է^ աՁ.է6Ո316 (161 շօրրօ ոօո ք6տէօ շօա6 րՅքէ6 

(1^V^Տ^, Ո13 Տ1 սու ՅՈՕհ՚ՕՏՏՅ Ր6;ւ1ո16Ոէ6, ք՚01՚տ31Ա10 Ա (1^V^IIՅ 

ր6քտօււՅ. Լյ 1>յրօ1յ քււ է։ււտ^՚տռ դ\\\ ոօո րսօ տւք^ոաօՅՐօ 
ոաքոտո ոտտօէ՚ԵԱո, ()Օքշհ»՛ ոօո տօւո 5ս1յւ(.() տւ յւքքքւ1սոյ։օ ա 
աօ(Խ հաաքոտօ, ուՅ սռ(^1ւն 16 րՅՐօ1(; տէօտտօ աօ)ո–ւ՚(աոԽ շձ 
։ոՇէ»–՚րո1՚6Ո ոօո 1ոտշւՅռօ ւսօյյօ յ (1այ1տ1յտ1 ու31ւոէ680. 1^ 1ո 
V61■^|,^օա« րսռ (1յոտ1 օհ6 սո օօրրօ ստէ6ոււ16 6 քօւ՜այԱօ (1ւ օորոց 

81 1ք33111Աէւ ա ՈՅէւՄՅ 111ք01ր01*6,Դ 0(1 1ո€0ՐՐԱ(1 11)116 ^ 1Ո ՕՅՏՈ 

օօււէք»ոօ, ոօ ւ՚ոաւ ւ՚6տ1էքՐ61յ1ա սւքՕո–սէէ11)11ս, ււծ 1՝31ււ՚ս րՅՈօ 

Տ3ք6եե6 ՈաՅՏւ» «ՕքթՕ. ւււօօԵ^՚Շօօւ^1օ 64 

13. Շ106, ՈԱՈ Ժ&Ո(յՕթ1ւ ԱւԱՂ Տ01& Ր-ՂքէՕ <161 էԱՕ ՇՕքրՕ, 0(1111ն 
13, ՕՕՏէ» (1՚^ԺՁ,ա1) &(1 ՔVՏ ; ՈՕՈ ^ՈէՑ^^0էէՕ, V316 3, (11Ր6, ոօո 

օօտէւէււօււժօ րՅՈ6 \)օ^ յ)ՅՐ16 րօէ՚օ & րօօօ ւ1 օօրրօ, ատ 
շօտէօոԽտ*ւոԽ, 0100, տօօօււ(1ս ւ1 աօժս օօտէ&ււէւ՛ ժտԱօ ա&(1ո 
ոտՕտ քօրա32աո6 (161ւՅ. ւ)քօ1Ը ոտււ՚սէօրօ. 

14. Շւօ6, ւարէշւտէւ Օհտէօ ւո է6 ոոԱօ ձցձՀՅ, ո&1ւՄ& (1^V^ոյ^ 
«ժ սատոյւ ւււէւտրտա^ոէէ^, 6 ոտւ ձհՎտօ օճ 6Տ€1ստս Ա շօւ*լ)ս (1օ. 
11Ա(յ11յ, սոաո6. 

15. ՕւՕՕ, Ո0ՈՏ0քքՐ611(1օ քէ1էԱ1՚»)էԱա1 1« ()1\11ԱԱւ 1՚Ա111ԶՈ1է<Ղ, 

տ& րւ)է6Ո(1օտւ ե–օտ)էԱէքա՚օ 1օ րքօււրաէձւ ժւ (ոտւտօհէ;(1սւա ոսէււր» 
ւ՚ա Ժ1 1օքօ, 1ո ւււս(էս ժ^ (–հւաո^քտւ 1)Խ քօէԽտւ սօաօ 0VV^^ա 
սօաօ քօէԽէ Օւօ. 

16, Օւօծ> 1յ, տրտօւօ (1ւՎ օսրրս. 

17. ՕւՕէՏ, |քէ է67Ր&, 1& րօ1\՚6Ր6. 

18. Տւօոշօ իօք շօ1օք6 յ-օտօշօռ տօէէօ ւ ւ՚Յէ՚քք՛ (1^1 տօ16. 

ա. Օւօծ, 861 1օԺՅէՅ ՈՕ» Տ01օ Ռ& |6 (1օՈՈ0, 1113. 621&Ո(110 

քՐՅ ^ս611^ ժւ ^ՑՈօՐէ; աՅտօէսԽ. 
20. ԲՏ. ԼՃՃ1Ճ. 18. 
21. 1Տ. ԼXV. 8. 
22. Շւ06, ոօո ԱՈ Խցօաէ՛ շհշ սուտէ՚օ 16 Ժս6 ոՅէսՐն ւո աօ(1օ 

ւՈէհՈՏՇՇՍ, VՏ16 Ա Ճ|Ր6, ՇՍՈ »210Ո6 01՚63,էՈ(։է՚, տ,Դ 1Ո 1|ԱՅՈէՕ 

1» ■\՚6Ր^ւոօ օքքո ւ՚սւոՅուԱւ, շհ« քս սուէՅ յ11յ (1^V^ո^էՅ. ոօԱյ 
լ)0Րտօո& (1ւ Օոտէօ. 

23. հոտօցհւ^– ոօո տօ1օ տտէաւճօ 1յ ք32ւօո316 ՈՅէսր» օ I» 

քյ1՚3213 ՏՕրՐՁ1ա»էԱՐ31(;, ւՈՅ 6213ՈԺ1Ս 6(1 1Ո 111Ա(1օ րՅքէ1րօ131՚0 

Տէ՚0(աճօ 1& ա&է6Րուէյւ ւո 1)ւօ; յւսր 1& (|Այ16 1յ V^^ք;^^Ո6 տ1 Ր6Տ6 

ւաՈւՅ^ւՈՑ (1ւ Լ)10 ՐյԺո՛, ^V6Ո(1^յ ր6Ր (1^1Ա» ՕւՕ ՏէՏՏՏՈ; 1)ԱՈ13– 

ք^ւոք (161 քււԼքԱօ, 3\՜6ոճօտււ (13էօ (161 տւս) ՏՅոյքստ; ւտաօ^ւււօ 

(1611ւ) Տ|)11Վէ0 ՏՏՈէՕ, քՅՐ6Ո(10Տ1 Շ001)6քՅէՈ06 Ո6113 քՕՈ110210Ո6 
(1օ1 Հ;0Ր(»0 Ժ1 ՕոՏէօ Ո61 ււԱՏէՕՐՕ (1օ11՛ 1ՈՇՅՐՈ3210Ո6. - ձ >/Ո– 

տտ-Ռ (էճ/Խ տ՚րշշէտ; օւօծ, 1& աՅէօոււէ& ւո Օւօ, ւո 36 տ16տտյ շօո– 

Տ1(16Ր9.է^ ՕՕաՏ ԱՈ ^քՅ(10 (II 6Տ1Տէ6Ո2&, 6 Տ6Ո23 ա1տ11ՐՅ 6(1 

ւոհուէՅ, աՅ 6քք6էէ^VՅՈ16Ոէ6 V^6Ո6 6օասո1շՅէՅ (է աէտտ՚Ա ա– 

(1113Ոէ00հ6 6 Օ&ՐՅ-ՕՕ 13 .Հյէ&ԺՏ ՇՈ՚Ոէռ ձւ 0էէ6Ո6Ր13. 

24. Շւօծ, Տ6տր1ւ66 6 րյ<1յ, 0ՕԱ16 տւ)ւոէս316 6է1 եւօօրրօքՕՅ, 

Տ6է|հ6Ո6 ՕՕաւտՏք^ <1ւ ՈՅէԱՐՅ ւււՅ(օո«ւ6. 

25. Սա՚Օ Տ€»2Ո ԽտբՕ; ք1^ԱքՅէ&1Ո0Ոէ6 յ)31՚13 11 Տ311էՕ ^\.ս- ւււնՕԵ^՚Շօօւ^1օ 55 

ԽքՕ (1(՚1 ՏՕՈՕ ՏՐՈ2է1 էւ֊111|)1) (1»>1 1*Տք1ո՛ Օէէ՚ՐՈՈ, (՚10(\ (1611;ւ 

էււօոէճ ք։րոօՐՁէոէօ (1ւ\ւււ9, (1;ւ րա ո^^(1ս(՝ 1՚օ1ըրոօ \՚(՚րէ)(> (1ւ֊ 
\՚ւո() ; (Վ() էււ ււյ.Ղ11ւքւ՚տ1»է<ւ Տք»՚11 սօաււէւ րրր ւււ(՚շշօ (1611;ւ 
ււ&3(–ւ1& ք1օ1 \՜(՚րհօ Ո61 էօտրօ (1(1ւ1& V^՝^ք:^I1ք՚, 

20. Օրւտէօ ՏՐՈ-Ա՜Ռ 1 տււօւ ^ւ՚ուէօհ օ 1օրօ սէ)եւժւ\՚3, 11ոշհ() 
\1տտօ 1;ւ >1»ժ(աո» 11Ը1 ււաո(1օ ւոտւօաբ ւ՚օռ 1ւււ. >1& զս՛ ^՚ Տյւււէս 
յ^սէօո՛ ւոէ<;11է16 քօրՑՐ ր1սէէոտէօ ւէ տ6^V^շ^1I, րօտօ 4ււ611օ (1՚սո 
տս(1<1էէ(), րրտււ (1յ Օոտէօ քւ11տ 81ւ^ ^I^(1^օ, ոա՚յո(1օտ1 »<) աշօո– 

էՈՈք13, Ո61 Տ՚Օւ՚ՈՕ ճէ՚ււ՛ 9ՏՏԱՈ210Ո6 ^«11» >13(1օՈՈ;1 1Ո Օւ61օ. 

27. €ւօք՚, էս տէք^տտ^ քօտէւ II րսոէօ օ<1 11 1116220, ձտ, շսւ <՚օտ(՛ 

է1ւ ՈսՕVՕ |)ՈԱ01լո6 »(1 ՕՏՏՕՐՑ ^սք՝110, ՕհՕ 6 ւՈՇՕՐքԱէԱ 1)116 (–(1 

ււււասէ»հւԱ> ւո 6ՏՏք՝ոշ.ւ; է11(|սյւոէօօԽ> ււս՚ււէրօ է^քՀԱ բուււքւ (1(՚1– 
I՛ 1ււրււրո»շաււօ 6Ոէ ժօաււսաէօ լւՅՎրօւա 8ս116 տօ16 ^^6^է^^^(՚, 
(Ա)լւօ է։հր Օհտս ո.՚ւօ(|Աէ՛ (1» է6, 6քւ11 (1ւ\՜6ււոօ Յոշհ6 Տւք^ռօւ՚օ 
()օւււււաւ)է(> տօլւքՅ ւ1 1)1օ–1ոքյւրո&էօ, րօր €1Ա \՚1ԸՈ6 ււօււոււ<՚ւ1օ 
1)Խ ւԱ (՚քե/օ, (՚օբօ ժէ՛ Ռ՚եէօ. — Տւ լ)(>քր.՚ւ քօրտօ ւոէօո(1(՚ք(֊ 

&ՈՕհՕ 1|ք՚1 8»՚ՈՏ0 0հ6 ՕոՏէՕ 1)10, ՈՅէԱ (\ա Ա% (■օաւՈՕւՕ &\՜0Ր6 
1Ա (1ս1111Ոքէ21Օ1է0 ՏԱ116 0ք63է|Մ6, ՃՕրՕ Շ116 1)6Ր 1110220 էԱՕ քԱ 

քօոոՅէօ ււօտօ-Օւօ, օհօ ծ (1ւ 6ՏՏ6Ո2» ւոօօրրսաեԱ6. 

28. Օտոէ. (1է֊ւ ^^ոէ. I. 12. 

շՏէ. (^սօ116, օւօք՝, (ԱՎ1& րրքտրոէօ ռ (^օ11^ քսէււրո։ օտտւՅ ւսոճԼ՚ւ– 
էոօէ՛ քք& 1ո. \ւէՅ սաոււ» (161 Ւ՚ւ^Աօ էսօ Օւօ 1ո \՚ւէՅ ոօտէւ՚յւ |Ա 
^ա7.\1է, (՚ււօ ոշ6\*1;սււօ ոօ1 ւսւտէշրօ ւ1օ11& ՏՅոէո Օօւււււո1օՈէ՚. 

՚ձՕ. 1ո (՚էՅ էԱ էՐ61ւէ՚31ւու, ւո^ւօ\՜ւուէօ. 

ա. է՝ււ)է^, րոոշււ»ւՅէՅ ո611՚6տւտէԸՈշյւ ա;»էւ՚ո«16, քտէէօտւ սօաօ 
Աէ՚ււ» տ^1ոՅէէՅ <1ւ I)^V^է^, ^ս^11օ շհօ ւ1 \՚6ւ՚1)օ ւՎօքոօ (1(՚11;ւ 
ւււ6(1րտւււա ՐՑՏ6Ո2& շօ1 Բտւ1քօ. 

;յճ. ^սօտէ^ է1 1ր տստ8քք»Ա611էւ քատւ, է՚տււօտէօ <1յ1 Տ»ււէօ ճսէօքօ 
տօէէօ Րօոււօ շօւս1ւշւօււ»Ա, ոօո (^6Vօոօ (էտտ6ւ՚6 աէ6Տօ յւքօտք ւււ 
ւււ(«1օ յւտտօ1սէօ,(։ւօէ՚, օօաօ Տ6 1)ւ՚ր Տ6 տէօտտւ^ օ տօւէւլ>հ€6տ6ոէօ ոօո 
;ւ\–(՝8տ(;ո) 1)օէոէօ քՅՐտւ (լտ՚Աօ <;(ւտ6 տրո23 11 ււււտէ8Րօ ճօ11՚ւոշՅՐ– 

ՈՈ210Ո6 ^հ(^ ղՈ01 11ԱՏէ6Ր0 է^0V6V^ 3(16ա1)10ՐՏ1 Ոք113ւ (տՐՏՕՈՅ 

ւ1օ1Ա \՜(՚րքյւէւո ; ու,1 (16Հ՜օոօ (՚տտւ՚քԸ ւոէօտօ ^ո^1ս^ոէօ^11« 1)ւօ 1է՚ 
;ւո՚\՚Ձ. 8էս1>ւււէօ (՚էւ՚ոսւուօոէօ «.11 էւյ«՚ւ՚.1ւ՚6 ()Ա611(^ քքք&շւո ւո ք&– 

\՜ՕՐ6 (1»՚11՛ ԱՈ1<ՂՈ1է.՝1 |)1՚ք Ո11>220 էն՚ււ՛ 1Ո(՚Տ1՚Ո3210Ո(՚, 6 ՕհՐ դԱք*– 
Տէ» 8V(՝8Տ6 է|3 (■քքլ՚էԱԱ՚ւքՏւ 11(^1՛ 1116220 (1(Վ1յ \՚6քքյ1Ո6 Տ.ՂՈէՅ. Տ<1 
6 \–6քՈՈ16Ոէ6 ^աՏէՕ, 86€ՕՈք1օ 1՛ ե|1աԱէՅ|ո16 \–(|10Ոէձ (^^V^ՈՅ, ւււօօԵ^՚Շօօւ^1օ ւ™է1ե,ՇօՕ՚^1շ